Moduly - MRP Vizuálního účetního systému

Daňová evidence

Daňová evidence

Účetní program Daňová evidence neboli Jednoduché účetnictví, v základní ceně 2 498 Kč bez DPH, je určen jak pro plátce DPH, tak i pro neplátce DPH.


Hlavní výhody:



 Objednat       Zkušební verze       Otázky & odpovědi

Stručný přehled možností programu

  • Umožňuje kontrolu spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů.
  • Do faktur vkládá QR kódy v režimu QR platba nebo QR faktura.
  • Umožňuje realizovat homebanking a podporuje obchodování po Internetu.
  • Umožňuje importovat/exportovat faktury z/do Účetního systému MRP-K/S.
  • Dokáže vytvářet a tisknout jak jednoduché, tak i hromadné příkazy k úhradě.
  • Program umožňuje exportovat data do jiných Windows kompatibilních aplikací (DBF, XLS, TXT, HTML, RTF, PDF). Při exportu do formátu PDF lze vložit digitální podpis.

Daňová evidence

Základní verze Daňové evidence obsahuje následující moduly:

Evidence příjmů a výdajů

Umožňuje vedení evidence o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, pokladního deníku, bankovní knihy, sledování DPH a pomocných knih DHNM a HNDM, objednávek, pohledávek a závazků, knihy jízd... Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiálových prostředků v číselné i grafické podobě, o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky (výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích). Program umožňuje sledovat hospodaření i za jednotlivá střediska a zakázky.

 

Faktury

Umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, storna a penalizačních faktur, dodacích listů, příkazů k úhradě pro banku, sledování doby splatnosti faktur a vystavování předfaktur, evidenci dodavatelů a odběratelů, prohledávání podle různých kritérií, apod. Umožňuje kontrolu spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů. Do faktur vkládá QR kódy v režimu QR platba nebo QR faktura.

Má uživatelsky modif. výstupní sestavy. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). Umožňuje realizovat homebanking a podporuje obchodování po Internetu - dokáže e-mailem rozesílat objednávky, faktury a proformafaktury.

Tento modul umožňuje importovat/exportovat faktury z/do Účetního systému MRP-K/S. Takže účetní firmy mohou používat MRP-K/S, zatímco obyčejný živnostník může používat pouze vizuální Fakturaci (která je jednoduchá na obsluhu a za nízkou cenu) a exporty z ní předávat účetní firmě, která mu v MRP-K/S povede kompletní účetní agendu.

 

Pokladní kniha

Modul Pokladní kniha umožňuje vedení více pokladen v různých měnách a evidenci příjmových a výdajových pokladních dokladů, jejich přidávání, opravu, mazání, prohlížení, a vyhledávání v nich. Jednotlivé doklady umožňuje zaúčtovat do deníku, nebo vytisknout. Seřazení zápisů v Pokladní knize je možné uživatelsky nastavit podle zvolených kritérií.

 

Bankovní výpisy

V návaznosti na internetbanking umožňuje efektivním způsobem vytvářet databázi bankovních výpisů, importovaných z elektronického bankovnictví. Stažené výpisy dokáže poloautomatickým způsobem spárovat s účetním deníkem a knihou faktur. Jejich přednosti se projeví zejména při zpracování velkého množství údajů. Podporuje formáty ABO, BEST KB/M-BEST, CITIBANK Internet, GE Capital a další. Dokáže zpětně vytvářet a tisknout bankovní výpisy získané pouze v elektronické formě.

 

Příkazy k úhradě

Modul dokáže vytvářet a tisknout jak jednoduché, tak i hromadné příkazy k úhradě. Tyto příkazy je možné připravit přímým zadáváním dat nebo exportem z jiných modulů (např. z Knihy přijatých faktur). Vytvořené příkazy ponechává v archivu pro další případnou kontrolu. Podporuje různé internetbankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...).

 

Objednávky

Modul Objednávky umožňuje vést evidenci Přijatých/vydaných objednávek s přímou návazností na rezervaci ve skladovém hospodářství s možností přebírání zadaných údajů přímo do modulu Fakturace nebo do modulu Skladu. Možnost částečného vykrytí objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovém formátu (tzv. "inhouse" formát). Možnost definice smluvní ceny nebo stanovení ceny až v okamžiku vykrytí.

 

 

Zakázky

Kniha zakázek umožňuje evidenci a zpracování dat týkajících se jednoho projektu, s možnostmi vyhledávání podle různých kritérií. Program umožňuje vystavovat faktury na základě evidovaných zakázek a rozúčtovat náklady na jednotlivé zakázky.

 

Majetek

Modul také označovaný jako HNDM umožňuje evidovat majetek a vypočítá roční t.j. daňový odpis.

 

Kniha jízd

Tento modul umožňuje evidovat vozidla, řidiče a služební jízdy soukromými nebo firemními vozidly. Eviduje ceny pohonných hmot a výšku cestovních náhrad. Generátor jízd je schopen doplnit knihu jízd o chybějící cesty. Při této činnosti vychází z předem zadaných údajů: seznamu tras, chybějících kilometrů,... Kniha jízd obsahuje evidenci údržby vozidiel, umožňuje používat motohodiny a spotřebu na motohodiny. Umožňuje tisk cestovních příkazů a vyúčtování pracovních cest.

 

Adresář dodavatelů/odběratelů

S modulem adres spolupracují ostatní moduly, ve kterých se pracuje s adresami zákazníků nebo dodavatelů. Umožňuje vyhledávat podle názvu firmy, jména kontaktní osoby, IČ, DIČ, města, PSČ, poznámky k dané firmě, apod. Také je možné ve výstupech tisknout seznamy adres podle různých filtrů, tisknout adresy na obálky nebo na samolepící štítky různých formátů. Adresář umožňuje třídit adresy podle typu s možností dalšího členění. Dokáže kontrolovat spolehlivost plátců DPH a jejich bankovních účtů.

 

Daň z příjmu

Výborný pomocník pro přípravu a tisk vlastních formulářů:

  • daň z příjmu právnických osob
  • daň z příjmu fyzických osob
  • roční hlášení osob samostatně výdělečně činných pro VZP
  • roční hlášení osob samostatně výdělečně činných pro Správu sociálního zabezpečení

 

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy v animovaném 3D zobrazení ocení zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dny, ale až několik let zpětně. Kromě běžně žádaných analýz, jako jsou porovnání výnosů a nákladů, HV, cash flow, vývoj stavů vybraných účtů apod., umožňuje uživatelům programu nadefinovat si přímo vlastní grafy s vlastními vazbami mezi jednotlivými účty.

 

Výše uvedené moduly obsahuje základní, tedy nejlevnější, verze Daňové evidence.

 

Kromě základní verze nabízíme i Daňovou evidenci rozšířenou o následující moduly:

 

Skladová evidence

Program Skladová evidence je určen pro firmy a soukromé podnikatele, kteří potřebují vést komfortním způsobem skladové hospodářství. Eviduje stav zásob, výrobních čísel jednotlivého zboží, pohyby a umožňuje vytvořit až 998 podskladů hlavního skladu. Automaticky vypočítá ze skladní ceny prodejní ceny podle zvolených marží. Předností programu je tisk přehledných výstupních sestav (aktuální ceníky, sledování zisku, pohybů, nadnormativních a podnormativních zásob, inventury skladu, doby záruky zboží, tisk čárových kódů na samolepící etikety, …). V propojení s Účetnictvím podporuje tvorbu hlášení INTRASTAT. Uživatele v něm dále zaujal relativně neomezený počet skladových karet a pohybů, složené a zřetězené karty, možnost modifikace výstupních sestav+volitelných sestav, fyzická inventura+možnost dorovnání stavu karet, propojení s mobilními čtečkami čárových kódů, filtrování zobrazení a výstupů skladových karet a pohybů, propojení s moduly maloobchodu, objednávek, faktur a účetního deníku. V propojení s účetnictvím umožňuje provádět zaúčtování skladových položek jak způsobem A, tak i B (a to bez dalších příplatků). Oceňování skladových zásob je možné váženým průměrem nebo metodou FIFO (a to bez dalších příplatků).

 

Multiverze

Velkou oblibu (a to nejen u účetních firem) si získaly konfigurace v multiverzích, které umožňují jednoduchým způsobem evidovat a prohledávat agendy mnoho let zpětně nebo vést agendu až 9998 firmám na jednom počítači.

 

Síťová verze

Umožňuje pracovat na více stanicích v počítačové síti. Rozšíření o síť je cenově výhodné, protože se neplatí za každou stanici v síti.