Licenční ujednání a rozsah záruky na MRP® software

MRP-Informatics, s.r.o. zaručuje, že po zakoupení licence poskytne uživateli přístupové kódy k internetovému serveru nutné pro stažení souborů potřebných k instalaci programů do počítače uživatele. Firma MRP–Informatics, s.r.o. neposkytuje žádné jiné záruky a ani na sebe nebere žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v souvislosti s použitím dodaných softwarových produktů. Koupí software
nebo pronájmem software (nového programu nebo jeho upgrade) si uživatel kupuje nebo pronajímá pouze licenci na užívání tohoto software podle podmínek stanovených firmou MRP‑Informatics, s.r.o., výkon majetkových práv ale zůstává i nadále výhradně v pravomoci firmy MRP‑Informatics, s.r.o. Právo užívání konkrétní licence software vzniká koncovému uživateli dnem připsání příslušné peněžní částky za užívání této licence na účet firmy MRP‑Informatics, s.r.o. Uživatel software neboli plátce souhlasí s tím, že mu firma MRP‑Informatics, s.r.o. bude zasílat faktury (daňové doklady) či předfaktury e-mailem v elektronické podobě ve formátu PDF podepsané uznávaným elektronickým podpisem neboli uznávanou elektronickou značkou.
MRP logo, samotný název MRPDMAL, jsou ochranné známky, které má ve své správě firma MRP-Informatics, s.r.o.

 


Uživatel smí:

 1. Mít nainstalován dodaný softwarový produkt pouze jedenkrát na jediném počítači v témže reálném čase. Používání licencí programů z účetních kompletů MRP-Silver a MRP-Gold je posuzováno společně.
 2. Pokud se jedná o licenci, určenou pro počítačovou síť, tato licence dodaného softwarového produktu může být v počítačové síti nainstalována jen jednou. 

  Upozornění:
  MULTI neboli MULTIVERZE neznamená MULTILICENCI a proto MULTIVERZE smí být nainstalována pouze na jediném počítači v témže reálném čase.

  Následující body 3. a 4. tohoto odstavce platí jenom pro účetní systém MRP-K/S.
   
 3. Instalovat a používat pouze jedinou kopii dodaného softwarového produktu na jediném počítači, který bude z pohledu programu sloužit jako SERVER. Data pro danou licenci musí být na serveru umístěna pouze v jediném místě, které bude využíváno všemi klientskými stanicemi s touto licencí."
 4. Používat dodaný softwarový produkt pouze na tolika KLIENTských počítačových stanicích současně, na kolik stanic má zakoupenou nebo pronajatou zvlášť licenci.
 5. Vytvořit si pro účely archivace jednu záložní kopii dodaného softwarového produktu (což také doporučujeme).

 

Uživatel nesmí:

 1. Provádět u dodaného softwarového produktu jakékoli změny, ani jej dekódovat a využívat tak získaný kód nebo databáze nebo jejich části samostatně nebo ve spojení s jiným programovým vybavením.
 2. Poskytnout ani zapůjčit dodaný softwarový produkt ani jeho část třetí osobě nebo umožnit třetí osobě (bez zakoupení řádné licence k tomu určené) využívat dodaný softwarový produkt pomocí tzv. terminálových služeb - vzdálené plochy přes internet apod.
 3. Prodat dodaný software ani se zříci užívacích práv ve prospěch třetí osoby bez souhlasu MRP-Informatics, s.r.o. (Smí se pouze zříci užívacích práv bez náhrady.)

 

Uživatel je povinen:

 1. Zabránit případnému zcizení dodaného softwarového produktu.
 2. Před nasazením softwarového produktu do praktického využívání se plně seznámit se všemi jeho funkcemi, i s funkcemi nepopsanými v manuálu, a s funkcemi operačního systému, pod nímž je softwarový produkt provozován.
 3. Ve vlastním zájmu provádět pravidelné zálohy všech dat na kvalitní záznamová média (doporučujeme provádět na zvláštní média denní zálohu, na zvláštní média týdenní zálohu, na zvláštní média měsíční zálohu).
 4. Okamžitě překontrolovat všechny výstupy z programu s aktuální daňovou a právní legislativou, v případě nesrovnalostí provést příslušnou nápravu.
 5. Zabránit přístupu k programu osobám neznalým jeho funkcí a funkcí operačního systému, pod kterým je provozován.
 6. Používat program pouze na bezporuchových počítačích nenapadených počítačovými viry.
 7. U účetních systémů ve vlastním zájmu provádět pravidelné aktualizace (několikrát ročně - nejlépe přes internet) dodaného softwarového produktu.


MRP-Informatics, s.r.o. upozorňuje uživatele, že každý softwarový produkt je chráněn, kromě jiného, jedinečným licenčním číslem.

Uživatel bere na vědomí, že program obsahuje funkce na obousměrnou internetovou komunikaci s webovými službami a servery orgánů státní a veřejné správy (Finanční správa, zdravotní pojišťovny, ČSSZ apod.) a jiné. Program také obsahuje funkce na komunikaci se servery dodavatele software pro účely aktualizací programů a jiné informace, které neobsahují žádné osobní údaje.

V případě porušení výše uvedeného licenčního ujednání ztrácí uživatel programu licenci na užívání programu bez náhrad a může být vůči němu vedeno soudní stíhání dle Autorského zákona za zneužití práv na užívání software.
 

Pouze řádně registrovaným uživatelům, na základě jimi sdělených registračních údajů, nabízíme zdarma telefonické HOT-LINE poradenství do jednoho roku od zakoupení řádné licence (nebo následně od zakoupení její aktualizace) a cenové zvýhodnění v případě odběru nových verzí programů v dalších letech! V případě, že řádně registrovaný uživatel (fyzická osoba) požádá o výmaz svých osobních údajů (Zapomenutí) dle článku 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), bude mu samozřejmě vyhověno. Pak ale logicky musí počítat s tím, že na něj dle GDPR zapomeneme dokonale a nebudeme mu tudíž schopni nabízet zdarma služby HOT-LINE poradenství či zvýhodněné ceny na aktualizace již zakoupených programů.