MRP-K/S

Vlajková loď účetních programů MRP!

Ucelený ekonomicko–informační systém, který posouvá hranici dokonalosti a vytváří tak nové měřítko kvality v oblasti účetních systémů. MRP-K/S v sobě spojuje na jedné straně mohutný nástroj pracující s maximální precizností a spolehlivostí (díky použité technologii SQL Klient/Server) a na druhé straně si udržuje jednoduchost a ladnost ovládání, flexibilitu k měnící se legislativě a intuici k rostoucím potřebám uživatelů.

Základní moduly účetního systému MRP-K/S

Jednotlivé moduly jsou vzájemně provázány. Celý systém má uživatelsky modifikovatelné výstupní sestavy. Výstupy dokáže exportovat i do jiných Windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, PDF). Ve spolupráci s Manažerem elektronických podání umožňuje odesílat formuláře úřadům přes internet.

Účetnictví

Účetnictví


Účetnictví

umožňuje vést podvojné účetnictví pro různé druhy organizací - podnikatele, příspěvkové i neziskové organizace, plátce i neplátce DPH. Účetní deník umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami jako např.: hlavní kniha syntetické a analytické evidence, saldokonto, DPH a další. Umožňuje provádět zápočty mezi firmami. Ve spolupráci s Manažerem elektronických podání umožňuje odesílat formuláře úřadům přes internet. Dále umožňuje vedení pokladen v tuzemské i cizí měně, pokladní doklady, výkaz zisků a ztrát, předvahu, rozvahu, cash flow apod. pro podnikatelské subjekty.

Daňová evidence

Daňová evidence


Daňová evidence

neboli Jednoduché účetnictví (pro  plátce neplátce DPH ) umožňuje vedení evidence o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjistění základu daně, pokladního deníku, bankovní knihy, sledování DPH a další. Kdykoli Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiálových prostředků , o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky (přehled o majetku a závazcích, přehled příjmech a výdajích). Modul Daňová evidence umožňuje sledovat hospodaření i za jednotlivá střediska a zakázky. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, PDF). Umožňuje realizovat homebanking a podporuje obchodování prostřednictvím Internetu. Ve spolupráci s Manažerem elektronických podání umožňuje posílat formuláře úřadům přes internet.

Přijaté/vydané faktury

Přijaté/vydané faktury


Přijaté/vydané faktury

jsou určeny pro  plátce  i  neplatce DPH . Obsahují výstupní sestavy jako např.: faktura (daňový doklad), faktura se zaúčtováním, předfaktura, zápočet faktur, seznam faktur, dobropis, vrubopis, dodací list, upomínka, seznamy úhrad, pokladní doklady apod. Ukázku vzorových faktur si můžete stáhnout  zde . Při výběru těchto výstupních sestav lze ještě navíc použít různé filtry jako: časové rozlišení, rozlišení podle čísel faktur, čísel zakázek, čísel středisek. Řeší elektronickou fakturaci s  digitálním podpisem PDF dokladů , INHOUSE formát (ve zvlášť placeném  modulu EDI/Inhouse ) a ISDOC formát. Do faktur a předfaktur umožňuje vkládat  QR kódy v režimu QR platba nebo QR faktura. Přijaté faktury lze importovat z QR kódu ve formátu QR faktura. S moduly faktur lze provádět různé doplňkové funkce - využívat různé číselné řady, provádět opravy, kopie a storna faktur, exportovat výstupy do txt, dbf a xls souborů, exportovat údaje z přijatých faktur přímo do příkazů k úhradě, a jiné. U přijatých faktur kontroluje  spolehlivost plátců  DPH a jejich účtů.

Umožňuje importovat faktury z online fakturačního systému  Turbofaktura .

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika


Mzdy a personalistika

Modul Mzdy a personalistika představuje sofistikované mzdové účetnictví umožňující automatizovaně zaúčtovávat vystavené mzdy přímo do účetního deníku. Mezi hlavní výhody tohoto programu na mzdy patří to, že umožňuje:
 • vedení mzdové i personální agendy pro prakticky neomezený počet zaměstnanců. Nemusíte nic doplácet za jakýkoli počet zaměstnanců!
 • začleňovat zaměstnance do libovolného počtu středisek
 • podporu eNeschopenky  -  více informací...
 • import docházky a mzdových položek z docházkových systémů (zvlášť platený doplňkový modul)
 • zadávat docházku, evidenční stav a pracovní výkony zaměstnanců
 • definovat uživatelské mzdové položky a jejich výrazy pro výpočet mzdy
 • vypočítat a evidovat náhrady při pracovní neschopnosti
 • vypočítat a evidovat  penzijní připojištění
 • vypočítat a evidovat soukromé životní pojištění
 • vypočítat  exekuce
 • vypočítat a evidovat náhrady za zdravotní volno -  sick days
 • pracovat s evidenčními listy důchodového pojištění a vytvářet data pro jejich elektronický přenos
 • pracovat s přihláškami k nemocenskému pojištění a vytvářet data pro jejich elektronický přenos
 • vytisknout značně obsáhlé výstupní sestavy: výplatní lístky (v minulosti označované jako výplatní pásky), výplatnice, výčetky platidel, sumarizace, výkazy pojistného, ​​penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, mzdové seznamy, platební příkazy, roční mzdové listy, náhrady při pracovní neschopnosti, žádost na chybějící měsíční daňový bonus, potvrzení o zdanitelných příjmech, roční vyúčtování daně z příjmů za zaměstnance i za firmu, údaje zaměstnance z personalistiky, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), docházku, pracovní výkony
 • provádět elektronické spojení s bankou - internetbanking
 • export pro statistiky ISP a ISPV

Mzdy a personalistika - Personalistika

Pro uživatele, kteří nemají jasno, jak spočítat mzdu zaměstnance v pracovním poměru, jsme připravili  stručný návod výpočtu mzdy .
Modul Mzdy a personalistika  si můžete zakoupit i samostatně za pouhých  4 498,-Kč  bez DPH.

DPH


DPH

Umožňuje kompletní zpracování DPH, a to jak evidenci vydaných a přijatých daňových dokladů, tak výpočet, tisk a export přiznání k DPH, Souhrnného hlášení a Kontrolního hlášení k DPH ve formátu vyžadovaném Finanční správou ČR. Pro usnadnění jsme pro uživatele účetního systému MRP-K/S zpracovali  příručku pro sestavení Kontrolního hlášení. Automatizovaným systémem umožňuje provádět kontrolu spoľahlivosti plátců DPH a jejich účtů.

Daň z příjmů

Daň z příjmů


Daň z příjmů

Dokáže usnadnit práci při přípravě daňových přiznání a umožní Vám vytisknout i příslušné formuláře. Modul obsahuje každoročně aktualizované formuláře daně z příjmů právnických osob, fyzických osob a roční přehledy osob samostatně výdělečně činných pro VSP a Českou správu sociálního zabezpečení. Formuláře jsou doprovázeny kontextovou nápovědou s pokyny k vyplnění. Vyplněné formuláře jsou v programu archivovány, identifikační údaje lze pak použít pro předvyplnění formulářů v dalším období.

Daňové optimalizace

Daňové optimalizace


Daňové optimalizace

Modul, který vám pomůže šetřit vaše peníze!  Pomocí tohoto modulu můžete lépe hlídat stav vašeho účetnictví, analyzovat předchozí vývoj hospodaření ve Vaší firmě a na základě získaných výsledků provádět strategická plánování. Funkce tohoto modulu ocení jak hlavní účetní zodpovědní za řádné zaúčtování všech dokladů, tak řídící manažeři zodpovědní za to, že státu odvedou ve správnou dobu jen ty peníze, které mu dle platných zákonů nezbytně patří.

Při návštěvách kontrolních orgánů státní správy oceníte vzájemnou provázanost jednotlivých modulů a modifikovatelné výstupní sestavy. Pomocí různých variabilních nastavení a filtrů jim dokážete předložit dle jejich požadavků takové výstupní sestavy, které by měly uspokojit i ty "nejpečlivější" úředníky.

Adresář dodavatelů/odběratelů

Adresář dodavatelů/odběratelů


Adresář dodavatelů/odběratelů

s možností různého vyhledávání jako např. podle názvu firmy, jména kontaktní osoby, IČO, DIČ, města, PSČ, poznámky k dané firmě apod. Umožňuje dále tisknout seznamy adres podle různých filtrů, tisknout adresy na obálky nebo na adresní samolepící štítky různých formátů. Umožňuje kontrolu spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů.

Skladová evidence a Evidence obalů

Skladová evidence a Evidence obalů


Skladová evidence a Evidence obalů

s výstupními sestavami jako např. příjemka a výdějka, seznam pohybů, obraty podle druhů pohybů, seznamy karet, složené karty, inventury, ceníky, výrobní čísla a pod. Umožňují účtování jak metodou A, tak i B. Oceňování skladových zásob je možné váženým průměrem nebo metodou  FIFO . Kromě skladných cen pracují s pěti prodejními cenami, které lze vést iv jiných měnách. Podporují INTRASTAT. Uživatele na nich dále zaujala rychlost a robustnost, provázanost s agendami objednávek, fakturací a maloobchodu, vysokou možností filtrování, rozsáhlými možnostmi kontrolních funkcí, parametrizací chování programu skladová evidence, podporou čárových kódů, evidencí inventur, rozsahem cenové politiky (přirážky, marže, cenové skupiny) ) apod.

Evidence obalů pomáhá splnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb. Mezi základní výstupní sestavy patří  Podklad výkazu  pro vyplnění výkazu dodávaného společností EKO-KOM, seznamy vydaných obalů apod. Umožňuje i vyhledávání podle různých filtrů jako např.: název obalu, kód, použití obalu, odměny za obal, typy obalů, původy obalů apod. Navazuje přímo na skladové karty modulu Skladová evidence.

Ekonomické analýzy, finanční analýzy

Ekonomické analýzy, finanční analýzy


Ekonomické analýzy, finanční analýzy

Ekonomické a finanční analýzy v grafickém animovaném 3D zobrazení pro  účetnictví, fakturaci, sklady s jejich pohyby a mzdy . Ocení je zejména firemní manažeři a ekonomové, neboť dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dny, ale až několik let zpětně. Kromě běžně požadovaných ekonomických analýz, jako jsou porovnání výnosů a nákladů, HV, cash flow, vývoj stavů vybraných účtů apod., umožňuje uživatelům programu nadefinovat si přímo vlastní grafy s vlastními vazbami mezi jednotlivými účty. Na základě získaných výsledků mohou pak jednoduše provádět plánování podnikových zdrojů ( ERP ).

Objednávky

Objednávky


Objednávky

Přijaté/vydané objednávky s přímou návazností na rezervaci ve skladovém hospodářství s možností přebírání zadaných údajů přímo do modulu Faktur nebo do modulu Skladová evidence. Možnost částečného vykrývání objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovém formátu (ve zvlášť placeném modulu EDI/Inhouse). Možnost definice smluvní ceny nebo stanovení ceny až v okamžiku vykrytí. Možnost blokování řádku objednávky z důvodu nedostupnosti zboží. Umožňuje vytváření celkových nabídek nebo nabídek pro konkrétní osoby. Jednoduše pak převede nabídku na přijatou objednávku.

Evidence majetku

Evidence majetku


Evidence majetku

Zabezpečuje sledování různých typů majetku. Umožňuje evidovat celou historii provedených daňových i účetních odpisů a zůstatkových cen s přesností na měsíce, včetně technických zhodnocení a přerušení odpisů. Na základě uživatelem zvolených podmínek umí dopočítat následující odpisy, a to u jednotlivých karet nebo hromadně. Lze jej použít i pro plánování budoucích odpisů pořízeného majetku. Provedené daňové nebo účetní odpisy lze za zvolené období hromadně zaúčtovat, rozčleněné podle volitelných tříd předmětů. Modul Evidence majetku umožňuje filtrování a vyhledávání záznamů, včetně příslušných tiskových sestav. Umožňuje i výpočet odpisů za hospodářské roky, tedy účetní období, která se neshodují s kalendářním rokem.

Maloobchod

Maloobchod


Maloobchod

Jednotlivé klientské stanice lze využívat jako maloobchodní pokladny s on-line napojením na modul skladového hospodářství. Modul Maloobchod umožňuje detailní nastavení oprávnění pro každého předavače. Eviduje grandtotaly (čistý, hrubý, záporný). Umožňuje provádět uzávěrky (denní, měsíční, roční), evidovat práci jednotlivých prodavačů, podporuje používání platebních karet,... Slevy či přirážky lze zadávat na vybrané položky nebo na celý paragon. Pracuje is nami dodávanými doplňky počítačů: zákaznický displej, zásuvka na peníze, tiskárna paragonů, čidlo čárového kódu. Disponuje rozhraním jak pro klasické klávesnicové ovládání, tak pro ovládání pomocí/prostřednictvím dotekového displeje.

Pomocné knihy: kniha zakázek, kniha pokladny, kniha jízd

Pomocné knihy (Kniha zakázek, Kniha pokladny, Kniha jízd)


Pomocné knihy (Kniha zakázek, Kniha pokladny, Kniha jízd)

 • Kniha zakázek s možnostmi vyhledávání podle různých kritérií
 • Kniha pokladny s možností vést více pokladen v různých měnách a s prováděním kontrol se zaúčtováním v účetním deníku
 • Kniha jízd umožňující vést evidenci firemních motorových vozidel, jejich jízd, jízd soukromých vozidel pro firemní účely a výpočet cestovních náhrad. Kniha jízd umožňuje vést neomezený počet jízd a vozidel bez dalších doplatků. Program také umožňuje zpracování silniční daně.

Internetbanking

Internetbanking


Internetbanking

Kniha bankovních výpisů

s návazností na internetbanking umožňuje efektivním způsobem vytvářet databázi bankovních výpisů, importovaných z elektronického bankovnictví. Výpisy stažené z internetu dokáže poloautomatickým způsobem spárovat s účetním deníkem a knihou faktur. Její přednosti se projeví zejména při zpracovávání velkého množství údajů. Podporuje formáty ABO,  BEST KB/M-BEST, Českou poštu, CITIBANK Internet, GE Capital a jiné. Přímo spolupracuje taktéž i s produkty přímého bankovnictví jako je například Přímý kanál od Komerční banky. Dokáže zpětně vytvářet a tisknout bankovní výpisy pořízené pouze v elektronické podobě. 

Kniha příkazů k úhradě

Dokáže vytvářet, zasílat internetem a tisknout jak jednoduché, tak i hromadné příkazy k úhradě. Tyto příkazy je možné připravit přímým zadáváním dat nebo exportem z jiných modulů (např. z Knihy přijatých faktur). Vytvořené příkazy ponechává v archivu pro případnou pozdější kontrolu. Podporuje různé internetbankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...). Přímo spolupracuje taktéž i s produkty přímého bankovnictví jako je například Přímý kanál Komerční banky.

Kniha příkazů k úhradě

CRM

CRM


CRM

neboli Customer Relationship Management umožňuje sledovat činnost ve firmě, přidělovat úkoly pracovníkům, sdružovat aktivity pod společné projekty. Efektivně řeší vzájemnou komunikaci mezi firmou, jejími zaměstnanci a zákazníky. Aktivity jsou přehledně řazeny s plánovacím kalendářem. Sleduje a eviduje jednotlivé řešitele konkrétních úkolů, kontroluje rozpracovanost jednotlivých úkolů. Je provázán s modulem Adres a Kontaktů. 

Evidence pošty

Evidence pošty


Evidence pošty

Program pro evidenci přijaté a odesláné pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů na laserových a atramentových tiskárnách. Umožňuje k sobě připojit i nami doporučované digitální váhy. Pak dokáže např. vypočítat i cenu poštovného apod. Příjemcům klasických poštovních zásílek lze zaslat e-mail o tom, že obdrží cenné psaní, dobírkové psaní, doporučené psaní, balík a jiné zásilky. Dále pak informuje příjemce o podacích číslech zásílek, datu a místě podání zásílek a případně io dobírkových cenách. Samozřejmostí je podpora pro elektronické podání České pošty, tisk evidenčního lístku poštovného a dekádního výkazu poštovného.

Opravy a reklamace

Opravy a reklamace


Opravy a reklamace

Modul umožňující vedení evidence záručních a mimozáručních oprav. Kromě základní evidence agenda umožňuje vést seznam souvisejících organizačních úkonů a seznam materiálu a prací. Stav zakázky lze uživatelským nastavením barevně rozlišit vzhledem k datu vyřízení zakázky. Materiál lze přebírat z přednastavených položek nebo skladových karet.
V modulu nastavení je možno přednastavit barevné schéma seznamu servisních zakázek a dobu pro vyřizování záručních a mimozáručních oprav. Tato doba se pak připočítává k datu přijetí zakázky a přednastavuje datum pro vyřízení opravy. Zákazníkova adresa je založena do evidence.

Smlouvy (přijaté a vystavené)

Smlouvy (přijaté a vystavené)


Smlouvy (přijaté a vystavené)

Agenda sloužící k evidenci přijatých a vystavených smlouv. Originální smlouvy lze ke každému záznamu uložit jako přílohy v běžných formátech (např. PDF, JPG, DOC apod.).

Multiverze

Multiverze


Multiverze

Umožňuje přehledné vedení účetnictví mnoho let zpětně. Profesionální účetní firmy mohou pomocí tohoto modulu vést účetnictví teoreticky až 9998 nezávislým firmám. Po přidání nové firmy si uživatel určí, zda vede daňovou evidenci nebo účetnictví. V takto založené firmě další moduly již využívá dle svých potřeb.
Např. v jedné firmě můžete vést daňovou evidenci, ve druhé firmě účetnictví, ve třetí pouze skladové hospodářství.
Dokáže vytvářet identické kopie vybrané firmy (nebo účetního roku) a v nich provádět například cvičná zaúčtování různých dokladů, vyzkoušet si různá mazání, opravy dat, provést třeba předběžnou roční uzávěrku. Při přechodu na nový účetní rok umožňuje jak účtování dokladů v novém účetním roce, tak i paralelně doúčtovávat doklady do starého účetního roku.

Vedení účetnictví v cloudu

Vedení účetnictví v cloudu


Vedení účetnictví v cloudu

Účetní systém MRP-K/S můžete v cloudu provozovat dvěma způsoby:

Řešení A: Server v cloudu, klient u Vás  - databázový SQL server bude provozován na serveru provozovatele cloudových služeb, na vašich počítačích budete spouštět klienta účetního systému a vzdáleně se připojovat k databázovému serveru, který bude u provozovatele cloudových služeb.

Výhody a nevýhody:

  není nutné pořizovat vlastní hardware pro server
  levnější řešení, není nutné platit žádné windows licence navíc, protože SQL server běží i na linuxu
  jednodušší konfigurace periferií, jako např. paragonová tiskárna, zákaznický displej, apod.
  pomalejší práce s účetním systémem odpovídající rychlosti připojení mezi uživatelem a poskytovatelem cloudových služeb
Toto řešení je vhodné pro uživatele s malým objemem dat a rychlým připojením k internetu.

Řešení B: Server v cloudu, klient v cloudu - celé řešení je u poskytovatele cloudových služeb. Tam je nainstalovaný Windows Server, ke kterému se připojíte prostřednictvím vzdálené plochy. Databázový server i vlastní program MRP-K/S běží na cloudových serverech v datacentru.

Výhody a nevýhody

  není nutné pořizovat vlastní hardware pro server
  práce s účetním systémem je rychlejší, protože přes Internet se k Vám přenáší pouze obraz vzdálené plochy.
  pomocí aplikace vzdálené plochy je možné se připojit i z jiných OS než Windows - tato aplikace je k dispozici zdarma také na Apple Store (iOS, macOS) a Google Play (Android), což umožňuje přístup k MRP-K/S z různých počítačů, tabletů nebo chytrých telefonů. Chytré telefony jsou určeny zejména pro nouzové, krátkodobé prohlížení dat.
  složitější konfigurace periferií, jako např. paragonová tiskárna, zákaznický displej, apod.

 

Někteří poskytovatelé cloudu poskytují kombinaci obou řešení (např. Feldhost TM ). Z některých počítačů se pak připojujete klientem Vzdálené plochy a na některých přímo spouštěte klienta Účetního systému MRP-K/S. Takto lze využít výhod obou řešení. Např. účetní se bude připojovat vzdálenou plochou a bude tak mít přístup kdykoli odkudkoli, zatímco na počítači v prodejně poběží přímo klient Účetního systému MRP-K/S a budou k němu připojeny periferie jako paragonová tiskárna, zákaznický displej, čtečka čárového kódu a zásuvka na peníze.
Účetní systém MRP-K/S na smartphonu

Údržba dat a Nastavení uživatelských práv k jednotlivým modulům

Údržba dat a Nastavení uživatelských práv k jednotlivým modulům


Údržba dat a Nastavení uživatelských práv k jednotlivým modulům

Nastavení těchto přístupových práv je natolik propracováno, že Vám kromě běžných základních práv (úplný zákaz, pouze čtení, čtení a zápis) umožní nastavit i různé kombinace těchto práv mezi jednotlivými moduly, a to v závislosti na vnitřní logice vazeb jednotlivých modulů a způsobu účtování.