MRP-K/S, Modulové sestavy

Účetní systém MRP-K/S, který je postaven na architektuře SQL Klient/Server, si můžete pořídit buď jako komplet za zvýhodněnou cenu nebo si postupně dokupovat jednotlivé moduly podle rostoucích nároků Vaší firmy, což ocení zejména drobní podnikatelé a malé firmy. Níže uvedená tabulka uvádí, které konkrétní moduly obsahuje daná modulová sestava. MRP-K/S komplet navíc umožňuje např. provádět sofistikované mzdové účetnictví a obsahuje moduly a jiné funkce vzájemné provázanosti jako Ekonomické analýzy, CRM, Nabídky, Poptávky, Opravy a reklamace, Smlouvy vydané, Smlouvy přijaté, ...

Z uvedené tabulky je taktéž zřejmé, že všechny modulové sestavy dodáváme v MULTIVERZI, což oceníte zejména při závěrkových operacích nebo při potřebách častého nahlížení do účetních operací předchozích let. Účetním firmám a daňovým poradcům zase multiverze umožní vést účetnictví teoreticky až 9998 firmám.

Srovnání funkcí a cen jednotlivých modulových sestav

Podrobný popis všech funkcí naleznete na hlavní stránce MRP-K/S.
 
MRP-K/S Komplet
Daňová evidence
Účetnictví
Faktury
Skladová evidence
Mzdy a personalistika
Maloobchod / Restaurace
Evidence majetku
Pošta
MULTIVERZE
prakticky neomezený počet firem

Multiverze

Umožňuje přehledné vedení účetnictví mnoho let zpětně. Profesionální účetní firmy mohou pomocí tohoto modulu vést účetnictví teoreticky až 9998 firmám. Dokáže vytvářet identické kopie vybrané firmy (nebo účetního roku) a v nich provádět např. cvičná zaúčtování různých dokladů, vyzkoušet si různá mazání, opravy dat, provést třeba předběžnou roční uzávěrku apod.

Při přechodu na nový účetní rok umožňuje jak účtovaní dokladů v novém účetním roce tak i paralelně doúčtovávat doklady do starého účetního roku.

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Účetnictví

Účetnictví

umožňuje vést podvojné účetnictví pro:

 • podnikatelské subjekty
 • příspěvkové i neziskové organizace
 • plátce i neplátce DPH

Účetní deník umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami jako např.:

 • hlavní kniha syntetické a analytické evidence
 • saldokonto
 • seznam daňových dokladů
 • výpočet a tisk Přiznání k DPH
 • výpočet a tisk Souhrnného hlášení k DPH pro kontrolu nároku na osvobození transakcí od DPH z titulu dodání zboží do jiného členského státu EU
 • Kontrolní hlášení DPH
 • ...

Umožňuje provádět zápočty mezi firmami. Ve spolupráci s Manažerem elektronických podání umožňuje odesílat formuláře úřadům přes internet. Dále umožňuje vedení pokladen v tuzemské i cizí měně, pokladní doklady, výkaz zisků a ztrát, předvahu, rozvahu, cash flow apod.

Ano   Ano
Daňová evidence

Daňová evidence

neboli Jednoduché účetnictví umožňuje vedení:

 • evidence o příjmech a výdajích pro plátce i neplátce DPH, v členění potřebném pro zjištění základu daně
 • pokladního deníku
 • bankovní knihy
 • sledování DPH
 • ...

Kdykoliv Vás informuje o:

 • stavu Vašich finančních a materiálových prostředků
 • celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky
 • přehledu o majetku a závazcích
 • přehledu o příjmech a výdajích

Modul Daňová evidence umožňuje sledovat hospodaření i za jednotlivá střediska a zakázky. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, PDF). Podporuje internetbanking a obchodování prostřednictvím Internetu. Ve spolupráci s Manažerem elektronických podání umožňuje odesílat formuláře úřadům přes internet.

Ano Ano
Faktury

Přijaté/vydané faktury

jsou určeny pro plátce i neplátce DPH. Obsahují výstupní sestavy jako např.:

 • faktura (daňový doklad), ukázku vzorových faktur si můžete stáhnout zde
 • faktura se zaúčtováním
 • předfaktura
 • zápočet faktur
 • seznam faktur
 • dobropis, vrubopis
 • dodací list
 • upomínka
 • seznamy úhrad
 • pokladní doklady
 • ...

Při výběru těchto výstupních sestav je možné ještě navíc použít různé filtry jako:

 • časové rozlišení
 • rozlišení podle čísel faktur
 • čísel zakázek
 • čísel středisek

Řeší elektronickou fakturaci s digitálním podpisem PDF dokladů, INHOUSE a ISDOC formát (ve zvlášť placeném modulu EDI/Inhouse), do faktur a předfaktur vkládá QR kódy v režimu QR platba nebo QR faktura. Přijaté faktury lze importovat z QR kódu ve formátu QR faktura. S moduly faktur je možné provádět různé doplňkové funkce - využívat různé číselné řady, provádět opravy, kopie a storna faktur, exportovat výstupy do txt, dbf a xls souborů, exportovat údaje z přijatých faktur přímo do příkazů k úhradě, ... U přijatých faktur kontroluje spolehlivost plátců DPH a jejich účtů.

Umožňuje importovat faktury z online fakturačního systému Turbofaktura.

Ano Ano Ano Ano
Mzdy a personalistika
Mzdové účetnictví pro neomezený počet zaměstnanců

Mzdy a personalistika

Modul Mzdy a personalistika představuje sofistikované mzdové účetnictví umožňující automatizovaně zaúčtovávat vystavené mzdy přímo do účetního deníku. Mezi hlavní výhody tohoto programu na mzdy patří to, že umožňuje:

 • vedení mzdové i personální agendy pro prakticky neomezený počet zaměstnanců. Nemusíte nic doplácet za jakýkoliv počet zaměstnanců!
 • začleňovat zaměstnance do libovolného počtu středisek
 • podpora eNeschopenky - více informací...
 • zadávat docházku, evidenční stav a pracovní výkony zaměstnanců
 • import docházky a mzdových položek z docházkových systémů (zvlášť placený doplňkový modul)
 • definovat uživatelské mzdové položky a jejich výrazy pro výpočet mzdy
 • vypočítat a evidovat náhrady při pracovní neschopnosti
 • vypočítat a evidovat penzijní připojištění
 • vypočítat a evidovat soukromé životní pojištění
 • vypočítat exekuce
 • vypočítat a evidovat náhrady za zdravotní volno - sick days
 • pracovat s evidenčními listy důchodového pojištění a vytvářet data pro jejich elektronický přenos
 • pracovat s přihláškami k nemocenskému pojištění a vytvářet data pro jejich elektronický přenos
 • vytisknout značně obsáhlé výstupní sestavy: výplatní lístky (v minulosti označovány jako výplatní pásky), výplatnice, výčetky platidel, sumarizace, výkazy pojistného, penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, mzdové seznamy, platební příkazy, roční mzdové listy, náhrady při pracovní neschopnosti, žádost na chybějící měsíční daňový bonus, potvrzení o zdanitelných příjmech, roční vyúčtování daně z příjmů za zaměstnance i za firmu, údaje zaměstnance z personalistiky, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), docházku, pracovní výkony
 • provádět elektronické spojení s bankou - internetbanking
 • export pro statistiky ISP a ISPV

Pro uživatele, kteří nemají jasno, jak spočítat mzdu zaměstnance v pracovním poměru, jsme přpravili stručný návod výpočtu mzdy.
Ano Ano
DPH

DPH

Umožňuje kompletní zpracování DPH. A to jak evidenci vydaných a přijatých daňových dokladů, tak výpočet, tisk a export přiznání k DPH, Souhrnného hlášení a Kontrolního hlášení k DPH ve formátu vyžadovaném Finanční správou ČR. Pro usnadnění jsme pro uživatele účetního systému MRP-K/S zpracovali příručku pro sestavení Kontrolního hlášení. Automatizovaným systémem umožňuje provádět kontrolu spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů.
Ano Ano Ano
Daň z příjmů

Daň z příjmu právnických a fyzických osob

Dokáže ulehčit práci při přípravě daňových přiznání a umožní Vám vytisknout i příslušné formuláře. Modul obsahuje každoročně aktualizované formuláře:

 • daně z příjmů právnických osob
 • daně z příjmů fyzických osob
 • daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • roční přehled OSVČ pro VZP
 • roční přehled OSVČ pro Správu sociálního zabezpečení
 • Formuláře jsou doprovázeny kontextovou nápovědou s pokyny k vyplnění. Vyplněné formuláře jsou v programu archivovány, identifikační údaje lze pak použít pro předvyplnění formulářů v dalším období.

Ano Ano Ano
Roční výkazy Ano Ano Ano
Daňové optimalizace

Daňové optimalizace

Modul, který Vám pomůže šetřit Vaše peníze! Pomocí tohoto modulu můžete lépe hlídat stav vašeho účetnictví, analyzovat předchozí vývoj hospodaření ve Vaší firmě a na základě získaných výsledků provádět strategická plánování. Funkce tohoto modulu ocení jak hlavní účetní zodpovědní za řádné zaúčtování všech dokladů tak řídící manažeři zodpovědní za to, že státu odvedou ve správném čase jen ty peníze, které mu dle platných zákonů nezbytně patří.

     Při návštěvách kontrolních orgánů státní správy oceníte vzájemnou provázanost jednotlivých modulů a modifikovatelné výstupní sestavy. Pomocí různých variabilních nastavení a filtrů jim dokážete předložit dle jejich požadavků takové výstupní sestavy, které by měly uspokojit i ty "nejpečlivější" úředníky.

Ano
Adresář dodavatelů / odběratelů

Adresář dodavatelů/odběratelů

s možností různého vyhledávání jako např. podle názvu firmy, jména kontaktní osoby, IČO, DIČ, města, PSČ, poznámky k dané firmě apod. Umožňuje dále tisknout seznamy adres podle různých filtrů, tisknout adresy na obálky nebo na adresní samolepící štítky různých formátů.

Umožňuje kontrolu spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů.

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Skladová evidence
a Evidence obalů

Skladová evidence

s výstupními sestavami jako např.:

 • příjemka a výdejka
 • seznam pohybů
 • obraty podle druhů pohybů
 • seznamy karet
 • složené karty
 • inventury
 • ceníky
 • výrobní čísla
 • ...

Umožňuje účtování jak metodou A, tak i B. Oceňování skladových zásob je možné váženým průměrem nebo metodou FIFO. Kromě skladních cen pracují s pěti prodejními cenami, které je možné vést i v jiných měnách. Podporují INTRASTAT.

Uživatele na nich dále zaujala rychlost a robustnost, provázanost s agendami objednávek, fakturací a maloobchodu, vysokou možností filtrování, rozsáhlými možnostmi kontrolních funkcí, parametrizací chování programu skladová evidence, podporou čárových kódů, evidencí inventur, rozsahem cenové politiky (přirážky, marže, cenové skupiny) apod.

Evidence obalů

pomáhá splnit povinnosti vyplývající ze zákona č.477/2001 Sb. Mezi nejzákladnější výstupní sestavy patří "Podklad výkazu" pro vyplnění výkazu dodávaného společností EKO‑KOM, seznamy vydaných obalů apod. Umožňuje i vyhledávání podle různých filtrů jako např.: název obalu, kód, použití obalu, odměny za obal, typy obalů, původy obalů apod. Navazuje přímo na skladové karty modulu Skladová evidence.

Ano Ano
Ekonomické a finanční analýzy
nepostradatelný modul pro management firem

Ekonomické a finanční analýzy

Ekonomické a finanční analýzy v grafickém animovaném 3D zobrazení pro účetnictví, fakturaci, sklady s jejich pohyby a mzdy. Ocení jej zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dny, ale až několik let zpětně. Kromě běžně žádaných ekonomických analýz, jako jsou porovnání výnosů a nákladů, HV, cash flow, vývoj stavů vybraných účtů apod., umožňuje uživatelům programu nadefinovat si přímo vlastní grafy s vlastními vazbami mezi jednotlivými účty. Na základě získaných výsledků můžou pak jednoduše provádět plánování podnikových zdrojů (ERP).

Ano
Ostatní pohledávky / závazky

Ostatní pohledávky / Ostatní závazky

Agenda slouží k evidenci dokladů, která nespadají pod modul Faktur. Např. splátkové kalendáře, leasing apod. Případně lze zde zaevidovat daňové doklady, které nelze ze své podstaty zaevidovat v jiných agendách.

Ano Ano Ano
Zápočty

Zápočty

Agenda slouží k vzájemnému vyrovnání pohledávek a závazků mezi dvěma subjekty. Do toho vyrovnání jsou zahrnovány faktury vydané, přijaté, ostatní pohledávky a ostatní závazky.

Ano Ano Ano
Objednávky

Objednávky

Přijaté/vydané objednávky s přímou návazností na rezervaci ve skladovém hospodářství s možností přebírání zadaných údajů přímo do modulu Faktur nebo do modulu Skladová evidence. Možnost částečného vykrývání objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovém formátu (ve zvlášť placeném modulu EDI/Inhouse).

Možnost definice smluvní ceny nebo stanovení ceny až v okamžiku vykrytí. Možnost blokování řádku objednávky z důvodu nedostupnosti zboží. Umožňnuje vytváření celkových nabídek nebo nabídek pro konkrétní osoby. Jednoduše pak převede nabídku na přijatou objednávku.

Ano Ano Ano Ano
Majetek

Evidence majetku

Zabezpečuje sledování různých typů majetku. Umožňuje evidovat celou historii provedených daňových i účetních odpisů a zůstatkových cen s přesností na měsíce, včetně technických zhodnocení a přerušení odpisů.

Na základě uživatelem zvolených podmínek umí dopočítat následující odpisy, a to u jednotlivých karet nebo hromadně. Lze jej použít i pro plánování budoucích odpisů pořízeného majetku. Provedené daňové nebo účetní odpisy lze za zvolené období hromadně zaúčtovat, rozčleněné podle volitelných tříd předmětů.

Modul Evidence majetku umožňuje filtrování a vyhledávání záznamů, včetně příslušných tiskových sestav. Umožňuje i výpočet odpisů za hospodářské roky, tedy účetní období, která se neshodují s kalendářním rokem.

Ano Ano Ano Ano
Maloobchod+Restaurace

Maloobchod

Disponuje rozhraním jak pro klasické klávesnicové ovládání, tak i pro ovládání přes dotykový displej. Jednotlivé klientské stanice je možné využívat jako maloobchodní pokladny s on-line napojením na modul skladového hospodářství.

Umožňuje detailní nastavení oprávnění pro každého prodavače. Eviduje grandtotaly (čistý, hrubý, záporný). Umožňuje provádět uzávěrky (denní, měsíční, roční), evidovat práci jednotlivých prodavačů, podporuje používání platebních karet,... Slevy či přirážky lze zadávat na vybrané položky nebo na celý paragon. Pracuje i s námi dodávanými doplňky počítačů: zákaznický displej, zásuvka na peníze, tiskárna paragonů, snímač čárového kódu.

Restaurace

Vychází z maloobchodního prodeje. Umožňuje mít např. otevřeno současně více účtů, slučovat nebo rozdělovat jednotlivé účty, provádět tisk objednávek jídel na zvláštní tiskárně v kuchyni apod. Disponuje rozhraním jak pro klasické klávesnicové ovládání, tak i pro ovládání přes dotykový displej.

Ano Ano
Interní doklady

Ostatní pohledávky / Ostatní závazky

Modul slouží k evidenci vnitropodnikových dokladů. Umožňuje taktéž automatické zaúčtování uzávěrek maloobchodu a restaurace a sledování daňových dokladů z maloobchodu pro účely Kontrolního hlášení.

Ano Ano Ano
Kniha jízd

Kniha jízd

umožňující vést evidenci firemních motorových vozidel, jejich jízd, jízd soukromých vozidel pro firemní účely a výpočet cestovních náhrad. Program také umožňuje zpracování silniční daně.

Ano Ano Ano
Pokladna

Kniha pokladny

 • možnost vést více pokladen v různých měnách
 • provádění kontrol se zaúčtováním v účetním deníku
Ano Ano Ano Ano
Banka

Kniha bankovních výpisů

s návazností na internetbanking umožňuje efektivním způsobem vytvářet databázi bankovních výpisů, importovaných z elektronického bankovnictví. Výpisy stažené z internetu dokáže poloautomatickým způsobem spárovat s účetním deníkem a knihou faktur. Její přednosti se projeví zejména při zpracovávání velkého množství údajů. Podporuje formáty ABO,  BEST KB/M-BEST, Českou poštu, CITIBANK Internet, GE Capital a jiné. Přímo spolupracuje taktéž i s produkty přímého bankovnictví jako je například Přímý kanál od Komerční banky. Dokáže zpětně vytvářet a tisknout bankovní výpisy pořízené pouze v elektronické podobě.

Ano Ano Ano Ano
Internetbanking Ano Ano Ano Ano Ano
Příkazy k úhradě,
stálé platby

Kniha příkazů k úhradě

Dokáže vytvářet, zasílat internetem a tisknout jak jednoduché, tak i hromadné příkazy k úhradě. Tyto příkazy je možné připravit přímým zadáváním dat nebo exportem z jiných modulů (např. z Knihy přijatých faktur). Vytvořené příkazy ponechává v archivu pro případnou pozdější kontrolu. Podporuje různé internetbankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...). Přímo spolupracuje taktéž i s produkty přímého bankovnictví jako je například Přímý kanál Komerční banky.

Ano Ano Ano Ano Ano
CRM

CRM

neboli Customer Relationship Management umožňuje sledovat činnost ve firmě, přidělovat úkoly pracovníkům, sdružovat aktivity pod společné projekty. Efektivně řeší vzájemnou komunikaci mezi firmou jejími zaměstnanci a zákazníky. Aktivity jsou přehledně řazeny s plánovacím kalendářem. Sleduje a eviduje jednotlivé řešitele konkrétních úkolů, kontroluje rozpracovanost jednotlivých úkolů. Je provázán s modulem Adres a Kontaktů. 

Ano
Nabídky, Poptávky

Nabídky / poptávky

Nabídky/poptávky se v podstatě neliší od klasických objednávek. Přestože je možno u nabídky zadat rezervaci na sklad, reálně se provede až při přenosu nabídky do objednávky přijaté. Poptávky jsou zase ekvivalentem k vydaným objednávkám. Mají vlastní číselnou řadu a objednávka vznikne z nabídky/poptávky při funkci převodu dokladu na objednávku. Z hlediska výstupů mají vlastní sestavy a nenabízí se pro přenos do faktur nebo skladových pohybů. Je možno je zobrazovat jako samostatné agendy s vlastními právy.

Ano
Pošta

Evidence pošty

Program pro evidenci přijaté a odeslané pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů na laserových a inkoustových tiskárnách. Umožňuje k sobě připojit i námi doporučované digitální váhy. Pak dokáže např. vypočítat i cenu poštovného apod. Příjemcům klasických poštovních zásilek lze zaslat e-mail o tom, že obdrží cenné psaní, dobírkové psaní, doporučené psaní, balík apod. Dále pak informuje příjemce o podacích číslech zásilek, datu a místě podání zásilek a případně i o dobírkových cenách. Samozřejmostí je podpora pro elektronické podání České pošty, tisk Evidenčního lístku poštovného a Dekádního výkazu poštovného.

Ano Ano
Opravy a reklamace

Opravy a reklamace

Modul umožňující vedení evidence záručních a mimozáručních oprav. Kromě základní evidence agenda umožňuje vést seznam souvisejících organizačních úkonů a seznam materiálu a prací. Stav zakázky lze uživatelským nastavením barevně rozlišit vzhledem k datu vyřízení zakázky. Materiál lze přebírat z přednastavených položek nebo skladových karet.

V modulu nastavení je možno přednastavit barevné schema seznamu servisních zakázek a dobu pro vyřizování záručních a mimozáručních oprav. Tato doba se potom připočítává k datu přijetí zakázky a přednastavuje datum pro vyřízení opravy. Zákazník je zakládán do evidence adres.

Ano
Smlouvy vydané / přijaté

Smlouvy (přijaté a vystavené)

Zcela nová agenda sloužící k evidenci přijatých a vystavených smluv. Originální smlouvy je možné ke každému záznamu uložit jako přílohy v běžných formátech (např. PDF, JPG, DOC apod.).

Ano
Cena (Kč bez DPH) 14998 1998 3998 498 2998 4498 2998 1598 1998
Objednat
 
MRP-K/S Komplet
Daňová evidence
Účetnictví
Faktury
Skladová evidence
Mzdy a personalistika
Maloobchod / Restaurace
Evidence majetku
Pošta

 

 

 

Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku