Výpočet mzdy

Jak správně spočítat mzdu zaměstnance v pracovním poměru?

Níže uvedené body stručně uvádějí základní postupy při výpočtu mezd. Podrobný postup včetně různých výjimek a detailního nastavení najdete v našich mzdových programech.

Stanovení výše odměny

Odměnu za vykonanou práci lze stanovit tarifně, hodinovou sazbou nebo úkolově. K takto spočítané odměně přičteme veškeré příplatky před zdaněním, tedy odměnu za práci v noci, ve svátek a o víkendu, osobní ohodnocení a další zdanitelné příjmy.

Výpočet zálohové daně

Vypočtená výše odměny se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru, případně na celé koruny směrem nahoru pokud je výše odměny nižší než sto korun. Výsledkem je základ daně, ze kterého vypočteme daň 15%. Základ daně přesahující čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy je daněn sazbou 23%.

Výpočet sociálního pojistného

Nyní vypočteme výši sociálního pojistného zaměstnance. Jako vyměřovací základ použijeme hrubou mzdu. Při výpočtu je nutno kontrolovat, aby úhrn vyměřovacích základů od začátku roku nepřesáhl maximální vyměřovací základ. U sociálního pojištění je maximální vyměřovací základ stanoven na 48násobek průměrné měsíční mzdy.

Výpočet zdravotního pojistného

Vyměřovacím základem zdravotního pojistného je opět hrubá mzda. Pokud je hrubá mzda nižší než minimální mzda, jako vyměřovací základ použijeme minimální mzdu. Maximum vyměřovacího základu není pro zdravotní pojištění stanoveno.

Zaokrouhlení

Vypočtené sociální a zdravotní pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Výpočet čisté mzdy

Odměnu za vykonanou práci ponížíme o zálohu na dani a odvedené pojistné. Pokud je na zaměstnance uvalena jedna nebo více exekucí, odečteme od odměny také platby za exekuce v zákonné výši. Nyní také přičteme příplatky po zdanění, např. Stravné. Výsledkem je čistá mzda/plat k výplatě.

Zjištění výše odvodů za zaměstnavatele

Nyní je potřeba také spočítat odvody za zaměstnavatele. Sazba zdravotního pojištění zaměstnavatele činí 9% hrubé mzdy. Pro výpočet sociálního pojištění je nezbytné nejprve vystavit mzdy pro všechny zaměstnance. Teprve poté je možno spočítat výši odvodu na sociálním pojistném organizace, které tvoří 24,8% z úhrnu všech vyměřovacích základů. Pokud zaměstnavatel zaměstnává osoby, na které se vztahuje nárok na slevu na sociálním pojistném, je nutné spočítat a zaokrouhlit odvod na sociálním pojistném za poměry, na které se sleva vztahuje, odděleně od poměrů, na které se tato sleva nevztahuje. Obdobně je nutno postupovat, pokud zaměstnavatel zaměstnává zaměstnance se sníženým důchodovým věkem (záchranář, hasič), na které se vztahuje vyšší sazba pojistného.

Kontrola a archivace dat

Dobu archivace mzdových dat zákon stanovuje na 30 let. Účetní software MRP-K/S je nástroj, který vám pomůže vaše mzdová data nejen spolehlivě a s jistotou počítat, ale také chránit a archivovat díky naší technologii DMAL®. Umožňuje jednoduchou evidenci pracovních poměrů, docházky a mezd. Pro zákazníky je navíc k dispozici hot-line zdarma, s programem MRP-K/S tak na mzdy již nebudete nikdy sami.
MRP mzdové programy již v základní ceně 4498,-Kč bez DPH umožňují výpočet exekucí a vedení mzdové a personální agendy pro prakticky neomezený počet zaměstnanců.

Mzdy a personalistiku z Účetního systému MRP-K/S si můžete nezávazně vyzkoušet v plně funkční (pouze časově omezené) verzi Účetního systému MRP-K/S.

Mzdy a personalistiku z Vizuálního účetního systému si můžete nezávazně vyzkoušet ve zkušební verzi.

Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku