Přenesení daňové povinnosti

Změna zákona č. 235/2004 Sb. - zákona o DPH

vstoupila v účinnost 1.1.2012

Režim přenesené daňové povinnosti

Tato změna se týká stavebních nebo i montážních prací a je zakotvená v § 92e tohoto zákona. Režim přenesení daňové povinnosti - tzv. revers charge - je v rámci mechanismu uplatňování DPH režimem specifickým. Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesení daňové povinnosti je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Plátce, který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH – namísto toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Na první pohled se zdá, že běžných obchodních firem se tato novela netýká, ale skutečnost je zcela jiná. Tato novela se týká nejen poskytovatelů stavebních nebo montážních prací, ale také jejich příjemců! Tedy nově vzniká povinnost (kromě jiného) a to jak poskytovatelům, tak i příjemcům stavebních nebo montážních prací podávat nový formulář Výpis z evidence pro daňové účely.

Soupis stavebních a montážních prací podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti

Režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací (bez ohledu na to, zda jde z hlediska vymezení dané zákonem o DPH o služby nebo dodání zboží s montáží), které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008.

Kód CZ-CPA 41 – zahrnuje budovy a jejich výstavbu
Patří sem také služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů.
Kód CZ-CPA 42 - inženýrské stavby a jejich výstavba
Zároveň tento oddíl zahrnuje služby developerských subjektů v oblasti inženýrského stavitelství.
Kód CZ-CPA 43 - specializované stavební práce
tj. práce demoliční, průzkumné, elektroinstalační, instalatérské, topenářské, plynařské, truhlářské, malířské, obkladačské, sklenářské, pokrývačské, izolační, betonářské, zednické,…
a dále mj. montáž ocelových konstrukčních prvků, prefabrikovaných dílů, stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin a také instalaci topení, výtahů, klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení apod.

Informace ohledně režimu přenesení daňové povinnosti od Finanční správy:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/rezim-preneseni-danove-povinnosti

Řešení problematiky  "Režimu přenesené daňové povinnosti"
v účetním systému MRP-K/S a v MRP-Vizuálním účetním systému

Uskutečněná zdanitelná plnění:

Přijatá zdanitelná plnění: Pro účetní systém MRP-K/S v Odpovědích na často kladené otázky dále naleznete:

Řešení problematiky  "Režimu přenesené daňové povinnosti" 
v MRP-Univerzálním účetním systému

Režim přenesení daňové povinnosti DPH je řešen v modulech Přiznání k DPH, Vydané a Přijaté faktury. Faktury musí být označeny jako typ "Reverse charge". U vydaných faktur tohoto typu se nepočítá DPH, i když je u položek zadána sazba DPH. Na fakturách se sazba tiskne, ale částka DPH je nulová, protože ji počítá a doplňuje odběratel. V případě přijatých faktur se DPH vypočítá, ale zároveň se i zařadí do odpočtu DPH, takže částku faktury nepovýší. Jednotlivé položky faktur je potřeba označit typem pro zařazení do evidence pro daňové účely např. stavební a montážní práce, odpady... V modulu Přiznání k DPH je pak možné pomocí faktur vytvořit evidenci pro daňové účely zvlášť pro dodavatele i odběratele. Z evidencí je možné exportovat výpisy v elektronické podobě pro další zpracování daňovou správou.

Pro MRP-Univerzální účetní systém v Odpovědích na často kladené otázky dále naleznete:

DOPORUČENÍ:
Vzhledem k tomu, že podání formuláře Výpis z evidence pro daňové účely (který musí plátce podávat ve stejné lhůtě jako Přiznání k DPH) je možné provádět pouze elektronicky, doporučujeme Vám k tomuto účelu používat jeden z našich nejrozšířenějších programů MRP-Manažer elektronických podání.
 

 

Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2022 MRP-Informatics, s.r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku