MRP-Univerzální systém

Novinky verze 8.33

Účetnictví

 • Nastavení data zaúčtování dle zvoleného data na daňovém dokladu pro každý druh dokladu zvlášť.
 • Volitelné přeúčtování DPH, když je datum odpočtu pozdější, než datum účtování. Navíc s možnou podmínkou jestli se jedná o následující měsíc nebo čtvrtletí.
 • Možnost zvolit účtování DPH v případě přijatých dokladů v režimu Reverse charge.
 • Bankovní a Pokladní kniha doplněny o obraty v cizí měně.

DPH

 • Nový formulář Přiznání k DPH vzor č.20 platný od 1.8.2016.
 • Kontrolní hlášení doplněno o kontrolu části C. proti odpovídajícímu Přiznání k DPH.
 • Náklady v Knize daňových dokladů je možné zadávat s rozdílným Datem uskutečnění zdanitelného plnění a Datem odpočtu DPH.
 • Kniha daňových dokladů - možnost tisku položek uváděných v KHDPH: Datum uskutečnění a Číslo faktury vystavitele.

Sklad

 • Změny umožňující přepočet cizích měn při vykazování dat Intrastatu dle nového celního zákona.

Obecně

 • Čistící funkce, která při aktualizaci programu odstraňuje nepotřebné soubory, urychluje start programu i běh mnoha dalších funkcí.

Mzdy a personalistika

 • Příloha k žádosti o nemocenskou dávku - formulář od měsíce 6/2016.
 • Aktualizace Informačního systému o platech.

 

Novinky verze 8.32

Mzdy a personalistika

 • Zákonem č. 125/2016 Sb. dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a další dítě. Toto zvýšení se poprvé použije při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc květen 2016. Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění za kalendářní měsíce leden až duben 2016 bude poplatníkovi zohledněna v souladu se zákonem v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016, popř. v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016.

Účetnictví

 • Aktualizovaná účtová osnova pro podnikatele pro rok 2016.
 • Nové výkazy pro podnikatele rok 2016 s možností exportu do formátu XML pro zpracování v elektronickém formuláři Daň z příjmu právnických osob na Daňovém portálu.:
  • Rozvaha v plném rozsahu
  • Rozvaha ve zkráceném rozsahu I. - pro malé účetní jednotky
  • Rozvaha ve zkráceném rozsahu II. - pro mikro účetní jednotky
  • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
  • Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
 • Aktualizovaná účtová osnova pro příspěvkové organizace pro rok 2016.
 • Nové výkazy Rozvaha a Příloha pro příspěvkové organizace rok 2016.
 • Elektronický export výkazů pro příspěvkové organizace s úpravami platnými od 1.4.2016.
 • Aktualizovaná účtová osnova pro nevýdělečné organizace pro rok 2016.
 • Nové výkazy dle vyhlášky 504/2002 pro nevýdělečné organizace rok 2016 nově s možností exportu do formátu XML:
  • Rozvaha v plném rozsahu
  • Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
  • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
  • Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu

 

Novinky verze 8.31

DPH

 • Export výkazu Kontrolní hlášení v elektronické podobě, který spolupracuje i s Manažerem elektronických podání.
 • Výpis daňových dokladů zařazených do výkazu Kontrolní hlášení.
 • Řešení případů splátek zvláštních druhů daňových dokladů jako je splátkový a platební kalendář s ohledem na jejich zařazení do Kontrolního hlášení. Doklady s celkovou částkou do 10 tisíc je možné zařadit do částí hlášení nad 10 tisíc.
 • Nové kódy pro režim přenesené daňové povinnosti platné od 1.2.2016.

Vydané faktury

 • Možnost nastavení horního okraje tisku faktur.

Daň z příjmu

 • Nové formuláře daně z příjmů fyzických a právnických osob, přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro VZP a přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2015.

 

Novinky verze 8.30

DPH

 • Nový výkaz Kontrolní hlášení, který prozatím umožňuje vyzkoušet zařazování dokladů do jednotlivých částí.
 • Pořizování daňových dokladů s novými parametry, které umožňují správné zařazení do výkazu Kontrolní hlášení.
 • Rozšíření seznamu daňových skupin
 • Nový vzor Přiznání k DPH, který odpovídá změnám daňových skupin s návazností na Kontrolní hlášení.

Mzdy a personalistika

 • Parametry výpočtu sociálního a zdravotního pojistného pro rok 2016
 • Přehled na sociální pojistné - formulář pro rok 2016 s exportem do formátu XML pro elektronické podání
 • Parametry výpočtu náhrad při pracovní neschopnosti pro rok 2016
 • Vyúčtování daně z příjmu za zaměstnance - formulář za rok 2015
 • Vyúčtování daně z příjmu za firmu - formulář za rok 2015 s exportem do formátu XML pro elektronické podání
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech daněných zálohovou daní - formulář pro rok 2016
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech daněných srážkovou daní - formulář pro rok 2016
 • Žádost na chybějící měsíční daňový bonus - formulář pro rok 2016 s exportem do formátu XML pro elektronické podání
 • Parametry výpočtu daní (daňové tabulky, daňové slevy, daňové zvýhodnění, solidární daň) pro rok 2016
 • Pracovní kalendář pro rok 2016
 • Aktualizace Informačního systému o platech