Příklady účtování v MRP-K/S

Účetně informační systém MRP K/S  
1
Alternativní účetní případy  
Účetnictví  
Vážení přátelé, připravili jsme pro vás zpracovaný postup příkladů účtování v účetně informačním  
systému MRP K/S. Uvedené příklady jsou připraveny uměle a neosobují si ambice suplovat práci  
účetního nebo daňového poradce.  
Návod: Klikněte v tabulce na číslo stránky požadovaného případu a ihned se na ni dostanete. Pro vrácení zpět do této tabulky,  
klikněte na příslušné stránce na znak zpětného odkazu př. zpět 1  
Číslo  
Název  
MD  
D
Str. č.  
ZPĚT 1. Nastave prvotních údajů – účetnictví  
a) Volba účtovací soustavy – účetnictví  
b) Hlavní obrazovka  
c) Identifikace firmy  
d) Nastavení bankovních účtů  
e) Nastavení programu  
ZPĚT 2. Počáteč stavy účtů  
a) Počáteční stavy syntetických účtů  
zboží na skladě  
132  
krátkodobé bank. úvěry  
zaměstnanci  
231  
331  
b) Definice a poč. stavy analytických účtů  
pokladna - korunová (CZK)  
211/001  
211/002  
221/001  
221/002  
pokladna – devizová (EUR)  
bankovní účet – Komerční banka  
bankovní účet – Česká spořitelna  
c) Přidání pokladny (v pokladní knize) a definice číselné řady  
ZPĚT 3. Neuhrazené pohledávky a závazky z minulého roku  
Archivní zápis faktura vydaná č. FV20102020  
Arch 311  
601  
ZPĚT 4. Zápisy v účetním deníku  
a) Přidání nového zápisu  
b) Oprava, Kopie a Zrušení zápisu  
c) Přečíslování zápisů  
ZPĚT 5. Poříze majetku + evidence v knize majetku  
a) Přidání přijaté faktury za nákup automobilu  
b) Zaúčtování faktury  
c) Přidání majetku do knihy majetku  
ZPĚT 6. Vydaná objednávka  
a) Přidání objednávky  
b) Tisk objednávky  
7.  
FAKTURY  
ZPĚT 7/1  
Přijatá faktura s návazností na objednávku  
a) Přidání přijaté faktury na základě objednávky  
b) Oprava částek faktury dle přijatého dokladu  
c) Zaúčtování faktury do účetního deníku  
základ  
501  
343  
321  
321  
DPH  
ZPĚT 7/2  
Přijatá faktura + propojení na sklad  
 
 
 
 
 
 
 
 
Účetně informační systém MRP K/S  
2
Číslo  
Název  
MD  
D
Str. č.  
a) Přidání přijaté faktury č. FP003 za zboží a materiál  
b) Evidence příjmu zboží na sklad  
Propojení z faktury do skladu  
Vytvoření příjemek (sklad 1, sklad 2)  
c) Zaúčtování faktury do deníku  
základ (zboží)  
504  
501  
343  
321  
321  
321  
základ (materiál)  
DPH  
ZPĚT 7/3  
VARIANTA A  
Zálohová předfaktura za el.energii  
a) Evidence došlé předfaktury na úhradu zálohy za el. energii  
314  
221  
b) Úhrada a zaúčtování předfaktury  
c) Daň. doklad na uhrazenou platbu  
321  
502  
343  
314  
321  
321  
přeúčtování zálohy  
základ  
DPH  
d) Konečný daň. doklad s odečtem zálohy a vyčíslením  
nedoplatku  
částka celkem  
zaplacená záloha  
e) Zaúčtování konečného daň. dokladu  
do deníku - základ  
DPH  
502  
343  
321  
321  
321  
221  
f) Úhrada nedoplatku  
ZPĚT 7/4  
VARIANTA B  
Zálohová předfaktura za el.energii  
a) Evidence došlé předfaktury na úhradu zálohy za el. energii  
b) Úhrada a zaúčtování předfaktury  
314  
221  
c) Faktura č. FP004 za úhradu zálohy  
základ  
DPH  
úhrada faktury  
395  
343  
321  
321  
321  
314  
d) Faktura s odečtem zálohy a vyčíslením nedoplatku  
základ  
DPH  
zaplacená záloha  
e) Úhrada nedoplatku  
502  
343  
395  
321  
321  
321  
321  
221  
ZPĚT 7/5  
Vydaná zálohová předfaktura  
převodem  
hrazená bankovním  
a) Vystavení předfaktury za zhotovení nábytku  
b) Tisk předfaktury  
c) Úhrada předfaktury  
d) Vystavení faktury č. 060001 a zaúčtování do deníku  
311  
601  
343  
311  
3
11  
e) Tisk faktury  
221  
ZPĚT 7/6  
Vydaná faktura uhrazená v hotovosti + výdej ze skladu  
a) Vystavení faktury za prodej zboží  
b) Výdej zboží ze skladu a přenos do faktury  
c) Zaúčtování faktury do deníku: základ  
DPH  
311  
311  
604  
343  
d) Tisk faktury  
e) Úhrada vydané faktury v hotovosti  
211  
311  
ZPĚT 7/7  
Vydaná faktura s využitím předdefinovaných položek  
 
 
 
 
 
Účetně informační systém MRP K/S  
3
Číslo  
Název  
MD  
D
Str. č.  
a) Vydaná faktura za montáž nábytku  
b) Zaúčtování faktury: základ  
DPH  
311  
311  
602  
343  
c) Tisk faktury  
d) Úhrada faktury  
221  
311  
ZPĚT 7/8  
VARIANTA A  
Vydaná zálohová předfaktura  
a) Vystavení předfaktury na zálohu za materiál  
b) Zaúčtování úhrady zálohové předfaktury v hotovosti  
c) Daň. doklad na přijatou platbu  
přeúčtování zálohy  
211  
324  
324  
311  
311  
311  
604  
343  
základ  
DPH  
d) Konečný daň. doklad s vyčíslením nedoplatku  
e) Zaúčtování daň. dokladu: základ  
DPH  
311  
311  
221  
601  
343  
311  
f) Úhrada nedoplatku  
ZPĚT 7/9  
VARIANTA B  
Vydaná zálohová předfaktura  
a) Vystavení předfaktury na zálohu za materiál  
b) Zaúčtování úhrady zálohové předfaktury v hotovosti  
c) Daň. doklad č. 060004 na přijatou platbu  
211  
324  
základ  
DPH  
přijatá záloha  
311  
311  
324  
604  
343  
311  
d) Konečný daň. doklad s vyčíslením nedoplatku  
základ  
DPH  
e) Úhrada nedoplatku  
311  
311  
221  
604  
343  
311  
ZPĚT 7/10 Zahranič faktura  
a) Vystavení faktury do Evropské unie 100 EUR (1 EUR=27 Kč)  
b) Zaúčtování a tisk zahraniční faktury  
c) Úhrada faktury s kurzovým rozdílem  
311  
221  
604  
311  
(1 EUR= 26 Kč)  
d) Proúčtování kurzového rozdílu  
e) Souhrnné hlášení  
563  
311  
ZPĚT 7/11 Daňový dobropis  
a) Vystavení faktury a zaúčtování  
základ  
DPH  
b) Úhrada faktury  
311  
311  
221  
604  
343  
311  
c) Vystavení dobropisu 060008  
d) Potvrzení dobropisu a zaúčtování  
základ  
DPH  
311  
311  
221  
604  
343  
311  
e) Úhrada potvrzeného dobropisu (BV06/012)  
ZPĚT 7/12 Přijatá objednávka s návazností na fakturu  
a) Vystavení objednávky  
b) Vystavení faktury a vykrytí objednávky  
c) Zaúčtování do deníku: základ  
DPH  
311  
311  
221  
602  
343  
311  
d) Úhrada faktury (BV06/013)  
ZPĚT 7/13 Přijatá objednávka s návazností na fakturu a rezervací  
 
 
 
 
 
 
Účetně informační systém MRP K/S  
4
Číslo  
Název  
MD  
D
Str. č.  
ve skladu  
a) Vystavení objednávky s rezervací ve skladu  
b) Vystavení faktury s vykrytím objednávky a zároveň s  
vyskladněním ze skladu  
c) Zaúčtování vydané faktury - základ  
DPH  
3
3
11  
11  
601  
343  
ZPĚT 7/14 SKONTO u faktury vydané  
a) Přidání faktury a nastavení skonta  
b) Zaúčtování faktury: základ  
DPH  
311  
311  
602  
343  
c) Tisk faktury  
d) Úhrada faktury (BV06/014) a zaúčtování  
221  
568  
311  
311  
-
proúčtování sconta (VUD001)  
ZPĚT 7/15 Vzájem zápočet faktur  
a) Vystavení faktur (pro stejnou firmu) a zaúčtování  
b) Zaevidování přijaté faktury (od stejné firmy)  
c) Výběr dokladů pro vzájemný zápočet  
d) Potvrzení zápočtu a zaúčtování  
ZPĚT 7/16 Přijatá faktura v režimu přenesené daňové povinnosti  
ZPĚT 7/17 Přijatá faktura zahraniční (z EU)  
ZPĚT 7/18 Přija faktura tuzemská s přenesenou daní i s běžným  
plněním  
a) Faktura první – s přenesenou daní  
b) Faktura druhá – s běžným plněním  
ZPĚT 8. Příkaz k úhradě  
a) Zařazení dokladů do příkazu k úhradě  
FP002  
FP003  
b) Tisk platebního příkazu  
c) Homebanking  
ZPĚT 9. Výpis z bankovního účtu  
a) Evidence bankovního výpisu č. BV06/013  
b) Přidání položky bankovního výpisu  
bankovní poplatky  
518  
221  
c) Oprava bankovního výpisu  
1
0.  
POKLADNÍ KNIHA  
ZPĚT 10/1 Zjednodušený daňový doklad  
a) Přidání dokladu (paragon za nákup kancel. potřeb)  
b) Zaúčtování VPD00002  
501  
343  
211  
211  
c) Tisk pokladního dokladu  
ZPĚT 10/2 Sdruže pokladní doklad  
a) Přidání prvního dokladu  
b) Přidání dalšího sdruženého dokladu  
c) Tisk sdruženého pokladního dokladu  
ZPĚT 11. Kniha majetku  
a) Zaevidování majetku do knihy majetku  
b) Technické zhodnocení (Montáž tažného zařízení u osobního  
automobilu)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účetně informační systém MRP K/S  
5
Číslo  
Název  
MD  
D
c) Odpisy  
d) Výstupní sestavy  
ZPĚT 12. Kniha jízd  
a) Zaevidování vozidla do knihy jízd  
b) Evidence řidičů  
c) Přidání jízdy  
d) Výstupní sestavy  
ZPĚT 13. Cenová nabídka  
a) Přidání cenové nabídky  
b) Tisk nabídky  
c) Změna nabídky na objednávku  
d) Faktura vydaná s vykrytím objednávky a odečtem ze skladu  
ZPĚT 14. Roční převod  
a) Záloha dat  
b) Kopie firmy  
c) Roční převod  
sekce UC 15.  
ADRESÁŘ  
ZPĚT 15/1 Adresář  
a) Přidání adresy  
b) Oprava  
c) Zrušení adresy  
ZPĚT 15/2 Oprava IČ v adrese  
1
5/3 Kontrola platnosti DIČ  
ZPĚT 15/4 Kontrola nespolehlivých plátců  
ZPĚT 15/5 Ceno skupina  
ZPĚT 15/6 Koneč příjemce – nastavení adresy  
ZPĚT 15/7 Klients bankovní účty  
ZPĚT 15/8 Individuální nastavení podmínek pro fakturaci  
ZPĚT 15/9 Tisko sestavy  
ZPĚT 15/10 Charakteristika adresy  
a) Vytvoření strategie rozdělování adres  
b) Využití strategie adresy  
ZPĚT 16. Kontakty  
ZPĚT 17. Adresář CRM  
ZPĚT 18. Kontrol hlášení  
a) Faktura přijatá tuzemsko  
b) Faktura přijatá s přenesenou daní  
c) Faktura přijatá z EU  
d) Faktura přijatá kombinovaná  
(s přenesenou daní a s běžným plněním)  
e) Vytvoření kontrolního hlášení  
f) Výpočet kontrolního hlášení  
ZPĚT 19. Souhrn hlášení  
a) Přidání nového hlášení  
b) Výpočet souhrnného hlášení  
c) Elektronické podání  
ZPĚT 20. Elektronická evidence tržeb (EET)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účetně informační systém MRP K/S  
6
Číslo  
Název  
MD  
D
Str. č.  
a) Nastavení profilu EET  
b) Test spojení s centrálou EET  
c) Výběr profilu pro konkrétní počítač  
d) Přehled zaslaných zpráv  
e) Storno odeslané zprávy EET  
ZPĚT 21. Turbofaktura  
2
2.  
Ochrana dat, GDPR  
ZPĚT 22/1 GDPR  
ZPĚT 22/2 Právo být zapomenut (právo na výmaz adresy)  
a) Výmaz adresy  
b) Výmaz adresy, kterou systém odmítá smazat  
c) Označení adresy pro výmaz  
d) GDPR události u adresy  
e) Evidence informací o osobě  
ZPĚT 22/3 Šifrová záloh účetních dat  
ZPĚT 22/4 Krytí vstupu do účetních agend heslem  
ZPĚT 22/5 Ochrana dat při práci v počítačové síti  
ZPĚT 22/6 Ochrana výstupních PDF dokumentů heslem  
ZPĚT 22/7 Šifrová výplatních lístků ve mzdách  
a) Nastavení parametrů pro automatické tvoření hesla  
b) Vytvoření hesla jednotlivým zaměstnancům  
c) Tisk seznamu hesel zaměstnanců  
ZPĚT 22/8 Anonymizace dat  
ZPĚT 22/9 Logová provedených změn  
ZPĚT 22/10 Šifrová PDF faktur  
ZPĚT 23. Opravy a reklamace  
a) Přidání zboží do evidence oprav  
b) Tisk servisního listu  
c) Průběh řešení  
d) Tisk servisního protokolu  
e) Ukončení opravy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účetně informační systém MRP K/S  
7
Řešení účetních případů  
1
. Nastavení prvotních údajů - Účetnictví  
a) Volba účtovací soustavy (účetnictví nebo daňová evidence)  
První spuštění systému MRP K/S  
Klikněte na ikonu MRP K/S a otevře se tabulka pro přihlášení s přístupovým heslem a jménem  
standardně jméno: MRPDBA, heslo: mrpdba). Po správném zadání údajů, kladném potvrzení zda  
vytvořit databázi, se zobrazí tabulka pro zadání příznaku v jaké účtové soustavě budete účtovat  
účetnictví nebo daňová evidence). Pak se již otevře příslušná databáze a vy můžete zadávat prvotní  
(
(
údaje (viz. bod b).  
Upozornění! Tento dialog se zobrazí pouze při vytvoření nové firmy, v průběhu účtování již není  
možné zvolené varianty měnit.  
Pro náš příklad označte variantu Účetnictví a metodu oceňování skladu Vážený průměr. Pak  
potvrďte OK.  
Další spuštění  
Při dalším spuštění účetního systému MRP K/S a správném přihlášení si stiskem tlačítka Volba firmy  
vyberete firmu v níž chcete pracovat.  
Pro přidání nové firmy do tohoto seznamu stiskněte Přidat. Zobrazí se tabulka do níž zapište název  
firmy, účetní rok popř. propojení.  
Název firmy zadejte tak, jak si ho přejete mít v seznamu.  
Účetní rok - podle tohoto údaje bude možné firmy zobrazovat.  
Propoje – zde zadejte číselný údaj, kterým společně označíte související účetní roky jedné firmy.  
Takto propojené roky můžete pak v modulu Analýzy K/S společně srovnávat (max. 5 propojených  
roků) nebo v seznamu firem filtrovat pomocí tlačítka Zobraze (např. všechny roky téže firmy  
označte 1).  
 
Účetně informační systém MRP K/S  
8
b) Hlavní obrazovka  
Po spuštění programu se zobrazí hlavní obrazovka, jejíž vzhled si můžete upravit dle vlastních  
požadavků.  
Osobní uspořádání tlačítek  
Ikonou šipky v příslušné barevné buňce nebo kliknutím kdekoliv v horní části panelu můžete svinout  
nebo rozvinout agendy se kterými pracujete. Jednotlivá tlačítka s názvem si můžete i libovolně  
poskládat, zkrátka co nejosobněji upravit tak, aby se Vám s programem dobře a přehledně pracovalo.  
Změna podbarvení  
Kliknutím na ikonu Změnit vzhled v panelu Údržba si můžete upravit podbarvení panelů.  
Program v německém jazyce  
Pokud potřebujete zobrazit systém v německém jazyce, pak klikněte vpravo nahoře na znak německé  
vlajky.  
Účetně informační systém MRP K/S  
9
c) Identifikace firmy  
Po spuštění účetního systému MRP K/S je třeba nejdříve nadefinovat iniciály firmy. Klikněte tedy na  
záložku Nastavení » Firma » vyplňte IČ, DIČ,.... Pak klikněte na tlačítko ručka, pro výběr či přidání  
údajů o firmě. Automaticky se zobrazí dialog se seznamem firmy respektive jejích poboček. Na řádku  
centrála stiskněte Ctrl+Enter (oprava) a doplňte údaje Vaší firmy. Tato adresa, která je označena  
jako Centrála se bude používat ve všech výstupních sestavách, kde firma figuruje jako dodavatel či  
odběratel. Dialogovým tlačítkem + popř. klávesou Insert můžete stejným způsobem přidávat  
pobočky.  
Zadání: Alternativní firma účetnictví, Novohradská 358/2A4, 760 01 Zlín, tel. 577 059 250,  
IČ: 12345678, DIČ: CZ12345678,