Příklady účtování v MRP-K/S

Účetně informační systém MRP K/S  
1
Alternativní účetní případy  
Sklad  
Vážení přátelé, připravili jsme pro vás zpracovaný postup příkladů vedení skladové evidence jak  
metodou oceňování FIFO, tak váženým průměrem v účetně informačním systému MRP K/S. Uvedené  
příklady jsou připraveny uměle a neosobují si ambice suplovat práci účetního nebo daňového poradce.  
SEZNAM  
 
Účetně informační systém MRP K/S  
2
Sklad (metoda FIFO)  
Význam pojmu FIFO  
Metodou FIFO rozumíme způsob oceňování skladových zásob. Název je odvozen z anglické zkratky  
First In First Out (první dovnitř, první ven). To znamená, že u výrobků stejného druhu se nerozlišuje,  
které konkrétní kusy byly prodány a za kolik byly tenkrát koupeny. Při vyskladnění jde do nákladů  
ocenění nejstaršími výrobky. Řazení jednotlivých skladových dokladů je založeno na přísném  
časovém sledu, tak jak bylo zboží přijímáno či vydáváno ze skladu. V dobách inflace jsou tak náklady  
podhodnoceny, naopak výrobky, které zbyly na skladě jsou vyjádřeny ve vyšších cenách.  
Není tedy metodou fyzického výdeje nejstaršího zboží (i když při evidenci s výrobními  
čísly/šaržemi by to bylo možno), ale metodou účetní! Rozhodně nenahrazuje postup v evidenci  
skladových zásob používaný, že každá dodávka (nebo jen dodávka s jinou cenou) je přiřazena nové  
kartě. Pak je doopravdy možno při výdeji určit, z které dodávky se bude odebírat. Tímto se metoda  
FIFO nezabývá.  
POZOR!!! Je nutné si uvědomit, že každá z oceňovacích metod dává jiné výsledky a také, že zákon  
nepřipouští změnu způsobu oceňování během účetního období.  
Rozdíly mezi oceňovacími metodami  
Metodu FIFO můžeme označit za metodu z matematického hlediska diskrétní (vydávané zboží je  
oceněno vždy na základě existujících konkrétních nákupních cen), na rozdíl od oceňovací metody  
váženého průměru, kterou z matematického hlediska můžeme označit za metodu spojitou.  
Je nutné si uvědomit, že každá z oceňovacích metod dává jiné výsledky, a taktéž zákon  
nepřipouští změnu způsobu oceňování během účetního období.  
 
Účetně informační systém MRP K/S  
3
Příklad:  
Máme příjem 10 ks za nákupní cenu 100 Kč, dále další příjem 10 ks za nákupní cenu 200 Kč a výdej  
5 ks.  
1
Ocenění metodou váženého průměru  
Hodnota dokladu Průměrná cena  
Hodnota zásob skladu  
10*100=1000  
1
2
1
. příjemka  
. příjemka  
. výdejka  
10*100=1000  
10*200=2000  
15*150=2250  
100  
(1000+2000)/(10+10)=150  
150 (nemění se)  
(10+10)*150=3000  
5*150=750  
Ocenění metodou FIFO (stoupající nákupní ceny)  
Hodnota dokladu  
Hodnota zásob skladu  
1000  
1
2
1
. příjemka  
. příjemka  
. výdejka  
10*100=1000  
10*200=2000  
1000+2000=3000  
5*200=1000  
(10*100)+(5*200)=2000  
Ocenění metodou FIFO (klesající nákupní ceny)  
Hodnota dokladu  
Hodnota zásob skladu  
2000  
1
2
1
. příjemka  
. příjemka  
. výdejka  
10*200=2000  
10*100=1000  
2000+1000=3000  
5*100=500  
(10*200)+(5*100)=2500  
Omezení metody FIFO  
Při této oceňovací metodě nejdou zaúčtovat doklady okamžitě po jejich vytvoření, protože ještě nejsou  
oceněny. Vlastní oceňování dokladů probíhá až na základě přepočtu pro ocenění jednotlivých  
skladových dokladů pomocí funkce pro hromadné ocenění. Do této doby nemají výdajové doklady  
žádnou vypovídací hodnotu, co se týká vyhodnocení zisku nebo výdeje ve skladových cenách.  
Metoda FIFO nepřipouští výdeje do mínusu. Ne, že by prakticky nebyly možné, ale ve svém  
konečném důsledku tyto doklady způsobí nedokončení oceňovacího procesu a je potřeba na základě  
protokolu chybových zpráv takové doklady ručně opravit (myslí se tím jejich pořadí ve sledu  
skladových dokladů). Kontrola na výdeje do mínusu pracuje pouze nad aktuální hodnotu skladu s  
předpokladem, že datum dokladu je korektní co se týká posloupnosti. Pokud je vytvořen doklad  
někam doprostřed časové řady skladových dokladů, pak pro aktuální hodnotu v mínusu být nemusí,  
ale pro zpracování v časovém sledu může v ten konkrétní okamžik způsobit výdej do mínusu.  
Při více skladech probíhá ocenění na každém skladu zvlášť podle dokladů daného skladu. Tedy  
základem pro používání metody FIFO je pravidelné oceňování dokladů a oprava nesouladů. Pokud  
toto nebude v pořádku, nebude možno v oceňování pokračovat.  
Účetně informační systém MRP K/S  
4
Příklad skladových operací - FIFO  
Návod: Klikněte v tabulce na číslo stránky požadovaného případu a ihned se na ni dostanete. Pro vrácení zpět do této tabulky,  
klikněte na příslušné stránce na znak zpětného odkazu př. zpět 1  
Číslo  
Název  
Počet  
Cena za  
Sklad  
Str.  
jednotek jednotku  
ZPĚT/1. Nastave prvotních parametrů  
a) Volba metody oceňování zásob  
b) Přechod na metodu ocenění zásob  
FIFO  
c) Nastavení způsobu výpočtu pomocné  
skladní ceny  
d) Definice podskladů  
Centrální sklad  
Sklad 2 - Drogerie  
Sklad 3 - Nápoje  
Centrální sklad, drogerie, nápoje  
e) Druhy skladových pohybů  
f) Marže  
ZPĚT/2. Založení skladových karet  
a) Přidání skladní karty  
Čistící prostředek na koberce  
Prací prášek  
5 ks  
10 ks  
50 Kč  
52 Kč  
Sklad – Drogerie  
Sklad – Drogerie  
Sklad – Nápoje  
Sklad – Nápoje  
Perlivá voda neochucená  
Neperlivá voda neochucená  
b) Nastavení počátečních stavů na  
kartě  
ZPĚT/3. Příjem zboží (do centrálního skladu )  
Prací prášek  
100 ks  
30 ks  
55 Kč  
53 Kč  
Centrální sklad  
Centrální sklad  
Čistící prostředek na koberce  
ZPĚT/4. Meziskladový převod (z centrálního  
skladu do skladu Drogerie)  
Prací prášek  
100 ks  
30 ks  
55 Kč  
53 Kč  
Sklad – Drogerie  
Sklad – Drogerie  
Čistící prostředek na koberce  
ZPĚT/5. Výdej zboží (ze skladu Drogerie)  
Prací prášek  
20 ks  
12 ks  
20% marže Sklad – Drogerie  
20% marže Sklad – Drogerie  
Čistící prostředek na koberce  
ZPĚT/6. Vrácení vydaného zboží  
Čistící prostředek na koberce  
10 ks  
Sklad – Drogerie  
ZPĚT/7. Fyzická inventura  
ZPĚT/8. Roční převod  
 
 
 
 
 
 
 
 
Účetně informační systém MRP K/S  
5
Řešení skladových operací  
V této sekci naleznete návod na řešení alternativních skladových operací.  
1. Nastavení prvotních parametrů  
Zadání: Naše firma se zabývá prodejem různého druhu zboží. Využíváme 2 podsklady (v jednom  
skladu evidujeme drogistické zboží a ve druhém nápoje). Pro oceňování skladu používáme metodu  
FIFO a máme k dispozici 3 prodejní ceny (marže). Prodejní cena 1 = 10% navýšení, prodejní cena 2 =  
1
5% navýšení a prodejní cena 3 = 20% navýšení. Prodejní ceny jsou vypočteny na základě průměrné  
ceny skladní karty.  
Postup: a) Volba metody oceňování zásob  
b) Přechod na metodu oceňování FIFO  
c) Nastavení způsobu výpočtu pomocné skladní ceny  
d) Definice podskladů  
e) Druhy skladových pohybů  
f) Marže  
a) Volba metody oceňování zásob  
Pouze při vytvoření nové firmy se zobrazí tabulka pro výběr účetnictví či daňové evidence a také výběr  
metody oceňování zásob – vážený průměr nebo FIFO. Pro náš příklad označte variantu účetnictví a  
metodu oceňování skladu FIFO. Pak potvrďte OK.  
Ihned se zobrazí dialog s upozorněním zda opravdu chcete využívat metodu ocenění FIFO. Tato  
metoda totiž vyžaduje maximální disciplínu v evidenci skladových zásob. Při metodě FIFO nejdou  
zaúčtovat doklady okamžitě po jejich vytvoření, protože ještě nejsou oceněny. Vlastní oceňování  
dokladů probíhá až na základě přepočtu pro ocenění jednotlivých skladových dokladů pomocí funkce  
pro hromadné ocenění. Do této doby nemají výdajové doklady žádnou hodnotu.  
 
Účetně informační systém MRP K/S  
6
b) Přechod na metodu ocenění FIFO  
Přepínač na změnu ocenění naleznete v seznamu skladových karet pomocí tlačítka Funkce – Změna  
způsobu pro ocenění zásob.  
Přechod z metody váženého průměru na metodu FIFO je možný jen za následujících podmínek:  
jestliže máte nastaveno společné vedení skladových cen, musíte tento parametr přenastavit  
na vedení skladových cen pro každý sklad zvlášť (viz. nastavení – sklad – obecné)  
po přenastavení parametru vedení skladových cen musíte sklad přepočítat (viz. skladní karty –  
funkce – přepočet ocenění pohybů ve skladu  
počáteční počty nesmí obsahovat záporné stavy (jak počty, tak ceny)  
přecenění zásob nesmí skončit s chybou  
Přepínač na změnu ocenění naleznete v seznamu skladových karet pomocí tlačítka Funkce – Změna  
způsobu pro ocenění zásob.  
 
Účetně informační systém MRP K/S  
7
c) Nastavení způsobu výpočtu pomocné skladní ceny  
U této metody oceňování skladu (FIFO) neexistuje pojem skladová cena. Metoda váženého průměru  
dávala při každé změně nákupní ceny jeden výsledek, a tím byla právě skladová cena, podle které se  
oceňovaly následující výdeje zboží. Toto u metody FIFO neexistuje, protože každý výdej je oceňován  
podle konkrétních příjmových dokladů (a v nich uvedených nákupních cen). Pro metoru FIFO byla na  
místo hodnoty skladové ceny zavedena orientační nákupní cena. Tato orientační nákupní cena slouží  
taktéž k výpočtu prodejních cen na základě marže a je uváděna v dokladech stále jako Cena 0.  
Nicméně je tedy nutné zvolit jakým způsobem se bude tato pomocná skladní cena počítat. V seznamu  
skladových karet klikněte na tlačítko Funkce Změna zobrazení nákupní ceny FIFO.  
Ihned se zobrazí dialog pro výběr způsobu zobrazování pomocné skladní ceny na kartě. Pro náš  
příklad zvolte Průměrná cena MJ a potvrďte OK.  
 
Účetně informační systém MRP K/S  
8
d) Definice jednotlivých podskladů  
Klikněte na tlačítko Nastave – volba Sklad a ze seznamu dvojklikem vyberte Sklady. Pak již  
tlačítkem Přidat nadefinujete jednotlivé sklady.  
Jednotlivé podsklady můžete definovat i přímo v seznamu skladových karet. Klikněte na tlačítko  
Funkce – výběr a definice skladů, zobrazí se tabulka, která slouží k definování skladů a přepínání  
mezi nimi.  
Základní pravidla pro používání více skladů:  
Skladové karty můžete do skladů přidělovat nebo přidělení rušit dokud v daném skladu nemají  
pohyby. (K tomu účelu slouží funkce Zařaze karty ve skladech….). Pokud v některém skladu má  
karta pohyby, nelze už příslušnost dané karty k tomuto skladu zrušit. Příslušnost skladových pohybů je  
automatická, vždy ke zvolenému skladu.  
 
Účetně informační systém MRP K/S  
9
e) Druhy skladových pohybů  
Skladové pohyby (příjmy a výdeje) se týkají vždy pouze zvoleného podskladu. Pro snadné využití  
prodejních cen (definovaných ve skladových kartách např. pomocí rabatů), je vhodné předem  
definovat Druhy pohybů. Druhem pohybu stanovujete použitou cenu (u příjemky to je cena skladová  
-
cena 0).  
Klikněte tedy na tlačítko Nastave – volba Sklad a ze seznamu dvojklikem zvolte Druhy  
skladových pohybů. Pomocí tlačítka Nový (pohyb) nadefinujete jednotlivé druhy pohybů.  
Druhy pohybů (např. které jste zapomněli zadat) můžete nadefinovat také ve skladu přímo v příjemce  
nebo ve výdejce.  
Meziskladový převod  
Meziskladový převod představuje výdej z jednoho a příjem do druhého skladu. Můžete zvolit, zda  
převod proběhne ve skladových nebo v prodejních cenách. Druhou možností je využít hotový skladový  
výdej a pomocí funkce Přesun na jiný sklad vytvořit meziskladový převod.