Příklady účtování v MRP-K/S

Účetně informační systém MRP K/S  
1
Alternativní účetní případy  
Daňová evidence  
Vážení přátelé, připravili jsme pro vás zpracovaný postup příkladů účtování v účetně informačním  
systému MRP K/S. Uvedené příklady jsou připraveny uměle a neosobují si ambice suplovat práci  
účetního nebo daňového poradce.  
Návod: Klikněte v tabulce na číslo stránky požadovaného případu a ihned se na ni dostanete. Pro vrácení zpět do této tabulky,  
klikněte na příslušné stránce na znak zpětného odkazu př. zpět 1  
Číslo  
Název  
Částka  
Str. č.  
ZPĚT.. 1.  
Nastavení prvotních údajů – daňová evidence  
a) Volba účtovací soustavy – daňová evidence  
b) Identifikace firmy a nastavení bankovních účtů  
c) Nastavení programu  
ZPĚT.. 2.  
ZPĚT.. 3.  
Nastavení analytiky u pohybů  
Počáteční stavy bankovních účtů  
Komerční banka  
Česká spořitelna  
100000,-  
50000,-  
ZPĚT.. 4.  
ZPĚT.. 5.  
Definice pokladen a jejich počátečních stavů  
Pokladní kniha  
a) Přidání zápisu (paragon za nákup kancel. potřeb)  
b) Tisk pokladního dokladu  
c) Zrušení zápisu  
840,-  
d) Oprava zápisu  
e) Kopie zápisu  
ZPĚT.. 6.  
ZPĚT.. 7.  
Sdružený pokladní doklad  
Pořízení majetku + evidence v knize majetku  
a) Přidání přijaté faktury č. FP00001 za nákup  
automobilu  
b) Zaevidování automobilu do knihy majetku  
c) Úhrada faktury a zaúčtování do evidence  
357000,-  
300000,-  
357000,-  
ZPĚT.. 8.  
ZPĚT.. 9.  
Vydaná objednávka  
a) Přidání objednávky 2009/001  
b) Tisk objednávky  
7500,- bez DPH  
Přijatá faktura s návazností na objednávku  
a) Přidání přijaté faktury č. FP00002  
objednávky (2009/001)  
na základě  
7700,-  
1463,-  
b) Oprava částek ve faktuře  
ZPĚT.. 10. Přijatá faktura + propojení na sklad  
a) Přidání přijaté faktury č. FP00003 za zboží s  
propojením na sklad  
b) Zaevidování příjmu zboží na sklad (vytvoření příjemky  
na sklad)  
ZPĚT.. 11. Záloho předfaktura za el.energii  
a) Evidence došlé předfaktury na úhradu zálohy za el.  
energii  
b) Úhrada předfaktury a zaúčtování do evidence  
c) Daňový doklad na zaplacenou zálohu  
d) Konečný daňový doklad s odečtem záloh a vyčíslením  
500,-  
1300,-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účetně informační systém MRP K/S  
2
Číslo  
Název  
Částka  
Str. č.  
nedoplatku  
ZPĚT.. 12. Vydaná zálohová předfaktura hrazená převodem  
z účtu  
a) Vystavení předfaktury za zhotovení nábytku  
b) Tisk předfaktury  
c) Úhrada předfaktury  
d) Vystavení daňového dokladu č. 0900001 a zaúčtování  
do evidence  
3273,-  
2750,-  
523,-  
3273,-  
e) Tisk faktury  
ZPĚT.. 13. Vydaná faktura uhrazená v hotovosti + výdej ze  
skladu  
a) Vystavení faktury č. 0900002 za prodej zboží  
b) Výdej zboží ze skladu a přenos do faktury  
c) Tisk faktury  
d) Úhrada vydané faktury v hotovosti  
3796,-  
ZPĚT.. 14. Vydaná faktura s využitím předdefinovaných  
položek  
a) Vydaná faktura č. 0900003 za montáž nábytku  
b) Tisk faktury  
c) Úhrada faktury (BV09/005)  
595,-  
595,-  
ZPĚT.. 15. Zahranič faktura  
a) Vystavení faktury č. 0900004 do Evropské unie 100  
EUR (1 EUR=28,50 Kč)  
b) Tisk zahraniční faktury  
c) Úhrada faktury s kurzovým rozdílem (1 EUR=26 Kč)  
d) Zaúčtování kurzového rozdílu  
2850,-  
2600,-  
250,-  
ZPĚT.. 16. Daňový dobropis  
a) Vystavení faktury č. 0900005  
b) Úhrada faktury (BV09/006)  
c) Vystavení dobropisu 090008  
d) Potvrzení dobropisu a zaúčtování  
e) Úhrada potvrzeného dobropisu (BV09/007)  
833,-  
833,-  
-833,-  
-833,-  
ZPĚT.. 17. Přijatá objednávka s návazností na fakturu  
a) Vystavení objednávky 1009/001  
b) Vystavení faktury s propojením na objednávky  
c) Úhrada faktury a zaúčtování do deníku  
238,-  
238,-  
ZPĚT.. 18. Přijatá objednávka s návazností na fakturu a  
rezervací ve skladu  
a) Vystavení objednávky s rezervací ve skladu  
b) Tisk objednávky  
c) Vystavení faktury s vykrytím objednávky a zároveň  
vyskladněním ze skladu  
ZPĚT.. 19. Příkaz k úhradě  
a) Zařazení dokladů do příkazu k úhradě  
varianta A  
varianta B  
b) Tisk platebního příkazu  
c) Homebanking  
ZPĚT.. 20. Výpis z bankovního účtu  
a) Evidence bankovního výpisu č. BV09/009  
b) Přidání položky bankovního výpisu  
-300,-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účetně informační systém MRP K/S  
3
Číslo  
Název  
Částka  
Str. č.  
c) Zaúčtování do deníku  
d) Oprava/zrušení položky bankovního výpisu  
ZPĚT.. 21. Kniha majetku  
a) Zaevidování majetku do knihy majetku  
b) Montáž tažného zařízení u osobního automobilu  
352000,-  
5000,-  
(
technické zhodnocení)  
c) Odpisy  
d) Výstupní sestavy  
ZPĚT.. 22. Kniha jízd  
a) Zaevidování vozidla do knihy jízd  
b) Evidence řidičů  
c) Přidání jízdy  
d) Výstupní sestavy  
ZPĚT.. 23. Roční převod  
a) Kopie firmy  
b) Roční převod  
24.  
ADRESÁŘ  
ZPĚT.. 24/1 Adresář  
a) Přidání adresy  
b) Oprava  
c) Zrušení adresy  
ZPĚT.. 24/2 Oprava IČ v adrese  
ZPĚT.. 24/3 Kontrola platnosti DIČ  
ZPĚT.. 24/4 Kontrola nespolehlivých plátců  
ZPĚT.. 24/5 Cenová skupina  
ZPĚT.. 24/6 Koneč příjemce – nastavení adresy  
ZPĚT.. 24/7 Klients bankovní účty  
ZPĚT.. 24/8 Individuální nastavení podmínek pro fakturaci  
ZPĚT.. 24/9 Tisko sestavy  
ZPĚT.. 24/10 Charakteristika adresy  
a) Vytvoření strategie rozdělování adres  
b) Využití strategie adresy  
ZPĚT.. 25. Kontakty  
ZPĚT.. 26. Adresář CRM  
ZPĚT.. 27. Kontrol hlášení  
a) Faktura přijatá tuzemsko  
b) Faktura přijatá s přenesenou daní  
c) Faktura přijatá z EU  
d) Faktura přijatá kombinovaná  
(s přenesenou daní a s běžným plněním)  
e) Vytvoření kontrolního hlášení  
f) Výpočet kontrolního hlášení  
ZPĚT.. 28. Souhrn hlášení  
a) Přidání nového hlášení  
b) Výpočet souhrnného hlášení  
c) Elektronické podání  
ZPĚT.. 29. Elektronická evidence tržeb (EET)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účetně informační systém MRP K/S  
4
Číslo  
Název  
Částka  
a) Nastavení profilu EET  
b) Test spojení s centrálou EET  
c) Výběr profilu pro konkrétní počítač  
d) Přehled zaslaných zpráv  
e) Storno odeslané zprávy EET  
ZPĚT.. 30. Turbofaktura  
ZPĚT.. 31.  
Ochrana dat, GDPR  
ZPĚT.. 31/1 GDPR  
ZPĚT.. 31/2 Právo být zapomenut (právo na výmaz adresy)  
a) Výmaz adresy  
b) Výmaz adresy, kterou systém odmítá smazat  
c) Označení adresy pro výmaz  
d) GDPR události u adresy  
e) Evidence informací o osobě  
ZPĚT.. 31/3 Šifrová záloh účetních dat  
ZPĚT.. 31/4 Krytí vstupu do účetních agend heslem  
ZPĚT.. 31/5 Ochrana dat při práci v počítačové síti  
ZPĚT.. 31/6 Ochrana výstupních PDF dokumentů heslem  
ZPĚT.. 31/7 Šifrová výplatních lístků ve mzdách  
a) Nastavení parametrů pro automatické tvoření hesla  
b) Vytvoření hesla jednotlivým zaměstnancům  
c) Tisk seznamu hesel zaměstnanců  
ZPĚT.. 31/8 Anonymizace dat  
ZPĚT.. 31/9 Logová provedených změn  
ZPĚT.. 31/10 Šifrová PDF faktur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účetně informační systém MRP K/S  
5
Řešení účetních případů  
1. Nastavení prvotních údajů – Daňová evidence  
a) Volba účtovací soustavy (účetnictví nebo daňová evidence)  
První spuštění systému MRP K/S  
Klikněte na ikonu MRP K/S a otevře se tabulka pro přihlášení s přístupovým heslem a jménem  
standardně jméno: MRPDBA, heslo: mrpdba). Po správném zadání údajů, kladném potvrzení zda  
vytvořit databázi, se zobrazí tabulka pro zadání příznaku v jaké účtové soustavě budete účtovat  
účetnictví nebo daňová evidence). Pak se již otevře příslušná databáze a vy můžete zadávat prvotní  
(
(
údaje (viz. bod b).  
Další spuštění  
Při dalším spuštění účetního systému MRP K/S a správném přihlášení se zobrazí tabulka Volba a  
definice firem, ze které vyberete firmu v níž chcete pracovat.  
Pro přidání nové firmy do tohoto seznamu stiskněte Přidat. Zobrazí se tabulka do níž zapište název  
firmy, účetní rok popř. propojení.  
Název firmy zadejte tak, jak si ho přejete mít v seznamu.  
Účetní rok - podle tohoto údaje bude možné firmy zobrazovat.  
Propoje  zde zadejte číselný údaj, kterým společně označíte související účetní roky jedné firmy.  
Takto propojené roky můžete pak v modulu Analýzy K/S společně srovnávat (max. 5 propojených  
roků) nebo v seznamu firem filtrovat pomocí tlačítka Zobraze (např. všechny roky téže firmy  
označte 1).  
 
Účetně informační systém MRP K/S  
6
b) Identifikace firmy a nastavení bankovních účtů  
Po spuštění účetního systému MRP K/S je třeba nejdříve nadefinovat iniciály firmy. Klikněte tedy na  
záložku Nastave a zvolte Firma. Zobrazí se dialog, do něhož zapište identifikační údaje vaší firmy.  
Tyto údaje se používají ve všech výstupních sestavách, kde firma figuruje jako dodavatel nebo  
odběratel.  
Zadání: Novák Arnošt, Novodvorská 358, 760 01 Zlín, tel. 577 059 250,  
IČ: 12345678, DIČ: CZ12345678,  
bankovní spojení: KB Zlín 123123/0100 (CZK), Česká spořitelna 14725811/0800 (CZK)  
Účetně informační systém MRP K/S  
7
Bankovní účty  
Nastavení bankovních účtů proveďte kliknutím na tlačítko rozbalovacího menu. Zobrazí se seznam  
vašich bankovních účtů. Pro přidání nového stiskněte tlačítko Nový, zapište všechny potřebné údaje a  
potvrďte OK.  
Bankovní účet se automaticky dostane do seznamu účtů uživatele. Ze seznamu už jen vyberte účet,  
který se bude zobrazovat ve vašich výstupních sestavách (fakturách) a stiskněte Převzít.  
Účetně informační systém MRP K/S  
8
c) Nastavení programu  
Účetní nastavení  
Klikněte na záložku Nastave a zvolte Program, zde nastavte účetní období, v němž budete účtovat  
fiskální daňový rok).  
(
Pokud v tomto účetním systému teprve začínáte pracovat a musíte zaevidovat neuhrazené pohledávky  
a závazky z minulého roku, klikněte na tlačítko Nastave dílčích období.